Visa allt om Colosseum Smile AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 764 714 789 133 737 680 227 268 226 024 172 428 96 865 67 592 30 190
Övrig omsättning 45 782 13 783 1 546 280 109 331 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 103 507 74 245 7 465 -4 496 -23 297 -12 417 -3 055 -7 581 -11 548
Resultat efter finansnetto 93 401 29 904 332 -9 157 -27 267 -14 843 -3 401 -7 011 -11 445
Årets resultat 89 004 22 278 -600 -9 330 -27 341 -14 928 -2 885 -7 254 -11 604
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 620 359 931 296 783 88 115 104 163 115 668 38 573 24 931 15 706
Omsättningstillgångar 162 835 119 624 77 783 24 713 30 152 36 380 46 815 21 164 15 259
Tillgångar 563 455 479 556 374 566 112 828 134 315 152 048 85 388 46 096 30 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 388 70 384 30 678 49 062 57 913 71 835 57 088 21 671 18 925
Minoritetsintressen 0 0 0 0 173 173 172 188 229
Avsättningar (tkr) 52 197 33 373 20 259 0 52 52 52 702 66
Långfristiga skulder 179 385 220 749 183 549 37 859 37 882 41 757 8 836 8 795 3 977
Kortfristiga skulder 172 485 155 050 140 080 25 907 38 295 38 231 19 239 14 741 7 769
Skulder och eget kapital 563 455 479 556 374 566 112 828 134 315 152 048 85 388 46 096 30 964
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 132 2 886 2 770 2 333 3 134 2 242 4 732 2 646 1 566
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 259 095 247 151 214 856 80 755 86 192 65 540 28 858 20 655 10 373
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 109 766 98 261 93 758 33 988 36 973 27 493 15 090 10 497 5 295
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 810 496 802 916 739 226 227 548 226 133 172 759 96 865 67 592 30 190
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 620 742 644 275 297 225 105 70 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 233 1 064 1 145 826 761 766 923 966 1 258
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 612 477 498 436 440 417 478 512 762
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 172 314 132 965 58 693 12 252 -5 584 86 2 884 -3 495 -10 051
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,09% 6,97% - 0,55% 31,08% 78,01% 43,31% 123,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,64% 7,97% 2,07% -4,28% -17,12% -7,87% -3,51% -13,88% -36,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,74% 4,84% 1,05% -2,13% -10,18% -6,94% -3,09% -9,46% -37,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 83,81% 83,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,26% -4,49% -8,44% -0,53% -3,60% -1,07% 28,47% 9,50% 24,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,29% 14,68% 8,19% 43,48% 43,12% 47,24% 66,86% 47,01% 61,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,55% 73,03% 51,11% 81,14% 65,73% 82,36% 243,33% 143,57% 196,41%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 409 863 578 576 646 058 623 350 528 447 481 349 62 783 41 482 31 106 29 494
Övrig omsättning 35 839 12 673 1 456 766 512 895 70 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -44 546 -6 556 5 640 7 560 13 421 -7 478 -20 858 -17 940 -29 003 -17 640
Resultat efter finansnetto 19 014 29 040 -1 019 1 426 4 765 -16 401 -23 875 -22 033 -32 793 -19 580
Årets resultat 8 -1 493 -2 190 -5 074 5 584 -16 016 -9 860 -1 233 -16 612 -14 280
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 236 487 237 047 263 931 249 912 164 262 162 814 96 513 75 974 78 840 79 687
Omsättningstillgångar 91 240 64 263 61 274 58 286 72 236 43 023 25 476 36 474 46 307 51 305
Tillgångar 327 727 301 310 325 205 308 198 236 498 205 838 121 990 112 447 125 146 130 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 979 20 971 22 464 24 654 29 728 24 144 55 066 65 897 67 372 70 565
Obeskattade reserver 61 190 41 350 9 900 7 750 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 844 5 758 6 671 7 653 4 507 4 006 0 0 0 0
Långfristiga skulder 99 777 130 243 166 931 162 865 111 625 90 160 52 642 37 646 37 623 36 068
Kortfristiga skulder 140 936 102 987 119 238 105 276 90 638 87 528 14 282 8 904 20 151 24 359
Skulder och eget kapital 327 727 301 310 325 205 308 198 236 498 205 838 121 990 112 447 125 146 130 992
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 4 132 2 886 2 770 2 485 949 1 477 0 2 333 3 134 1 752
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 200 026 212 838 193 991 186 329 156 371 154 890 30 767 19 187 20 086 15 315
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 87 121 85 278 85 763 81 098 66 929 63 440 13 076 9 527 10 049 6 911
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 445 702 591 249 647 514 624 116 528 959 482 244 62 853 41 482 31 106 29 494
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 537 554 560 545 462 462 83 67 71 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 763 1 044 1 154 1 144 1 144 1 042 756 619 438 517
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 553 519 508 494 487 546 474 488 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 710 34 584 46 443 48 732 50 054 31 602 -14 758 -14 751 -25 904 -15 461
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,16% -10,45% 3,64% 17,96% 9,78% 666,69% 51,35% 33,36% 5,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,81% 12,18% 1,83% 2,46% 5,69% -3,62% -17,09% -15,93% -23,13% -13,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,05% 6,34% 0,92% 1,21% 2,55% -1,55% -33,20% -43,19% -93,07% -59,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 70,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,86% 82,99% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,13% -6,69% -8,97% -7,54% -3,48% -9,25% 17,83% 66,46% 84,09% 91,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,96% 17,66% 9,28% 9,96% 12,57% 11,73% 45,14% 58,60% 53,83% 53,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,65% 58,14% 47,62% 50,41% 74,74% 44,57% 175,84% 402,06% 225,65% 208,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!