Visa allt om Quality of Service IT Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 22 402 22 336 24 008 19 408 15 358 13 277 11 004 8 784 7 758 5 742
Övrig omsättning 264 118 194 114 108 23 71 81 54 7
Rörelseresultat (EBIT) 841 1 287 2 401 1 169 624 420 183 268 105 118
Resultat efter finansnetto 834 1 280 2 395 1 192 598 407 168 171 80 112
Årets resultat 442 726 1 378 892 340 295 114 106 80 112
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 343 317 225 368 590 721 287 83 171 177
Omsättningstillgångar 6 922 6 205 6 758 4 989 3 271 2 445 1 785 1 600 1 392 1 160
Tillgångar 7 266 6 522 6 983 5 357 3 861 3 165 2 072 1 683 1 563 1 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 086 2 644 2 618 1 940 1 048 909 613 499 393 313
Obeskattade reserver 1 151 986 656 44 14 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 175 0 0 0 75 150
Kortfristiga skulder 3 029 2 893 3 709 3 373 2 624 2 257 1 458 1 184 1 094 874
Skulder och eget kapital 7 266 6 522 6 983 5 357 3 861 3 165 2 072 1 683 1 563 1 337
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 350 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 060 2 294 1 803 1 195 752
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 051 762 617 396 295
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 666 22 454 24 202 19 522 15 466 13 300 11 075 8 865 7 812 5 749
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 16 14 12 10 9 10 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 867 1 396 1 715 1 617 1 536 1 475 1 100 1 464 1 552 1 914
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 648 536 555 568 498 532 342 432 412 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 966 1 423 2 544 1 296 819 550 236 289 124 140
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,30% -6,96% 23,70% 26,37% 15,67% 20,66% 25,27% 13,23% 35,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,57% 19,73% 34,38% 22,76% 16,16% 13,27% 8,83% 15,92% 6,72% 8,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,75% 5,76% 10,00% 6,28% 4,06% 3,16% 1,66% 3,05% 1,35% 2,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,79% 57,23% 53,42% 54,78% 54,14% 51,40% 48,14% 54,54% 51,88% 45,33%
Rörelsekapital/omsättning 17,38% 14,83% 12,70% 8,33% 4,21% 1,42% 2,97% 4,74% 3,84% 4,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,83% 52,33% 44,82% 36,85% 27,43% 28,72% 29,58% 29,65% 25,14% 23,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,61% 214,48% 182,21% 147,91% 124,66% 108,33% 122,43% 127,70% 127,24% 132,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!