Visa allt om EGON Demand AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 36 784 59 886 59 947 54 059 43 490 37 008 40 555 38 901 35 881 30 170
Övrig omsättning 5 421 1 087 1 146 5 365 1 621 0 225 1 524
Rörelseresultat (EBIT) 1 638 6 415 2 243 2 646 7 524 6 768 3 888 2 200 1 075 1 245
Resultat efter finansnetto 1 980 6 416 2 243 2 653 7 526 7 546 4 076 2 176 1 025 1 802
Årets resultat 312 60 2 1 4 784 0 1 284 517 1 640
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 185 3 420 1 730 859 1 621 1 709 2 419 4 658 896 1 653
Omsättningstillgångar 5 049 5 809 10 114 6 730 11 949 5 793 5 384 4 804 6 912 4 325
Tillgångar 7 234 9 229 11 844 7 590 13 571 7 502 7 803 9 462 7 807 5 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 563 251 191 189 188 884 1 760 1 760 476 121
Obeskattade reserver 0 0 45 0 790 822 834 852 324 58
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 122 1 848 172
Kortfristiga skulder 6 670 8 978 11 608 7 401 12 593 5 796 5 208 6 728 5 159 5 627
Skulder och eget kapital 7 234 9 229 11 844 7 590 13 571 7 502 7 803 9 462 7 807 5 978
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 119 - 72 491 - 680 666 1 451 998 673
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 31 38 213 - 177 196 426 290 201
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 700 1 660 0 0 0
Omsättning 36 789 60 307 61 034 55 205 43 495 37 373 42 176 38 901 36 106 31 694
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 1 2 3 3 3 7 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 36 784 - 59 947 27 030 14 497 12 336 13 518 5 557 11 960 10 057
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 145 - 142 367 277 301 306 268 430 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 883 6 415 2 964 2 747 7 682 6 973 4 106 2 412 1 208 1 342
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,58% -0,10% 10,89% 24,30% 17,52% -8,75% 4,25% 8,42% 18,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,38% 69,53% 18,94% 34,95% 55,46% 100,61% 52,26% 23,44% 13,85% 30,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,39% 10,72% 3,74% 4,91% 17,31% 20,40% 10,06% 5,70% 3,01% 6,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,03% 20,46% 24,07% 24,03% 27,12% 24,65% 20,80% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,41% -5,29% -2,49% -1,24% -1,48% -0,01% 0,43% -4,95% 4,89% -4,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,78% 2,72% 1,91% 2,49% 5,93% 20,33% 30,89% 25,62% 9,16% 2,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,70% 64,08% 86,32% 87,49% 92,00% 95,65% 102,36% 71,40% 133,98% 76,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!