Visa allt om Häv och Gräv i Östergötland AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 281 874 188 152 177 144 142 838 133 686 101 360 85 590 68 714 65 711 39 292
Övrig omsättning 773 1 372 1 722 1 661 1 146 1 464 728 81 161 710
Rörelseresultat (EBIT) 31 261 21 905 10 726 8 532 8 120 7 991 4 284 1 483 1 108 1 741
Resultat efter finansnetto 30 406 20 965 9 741 7 817 7 631 7 658 3 910 965 784 1 465
Årets resultat 18 571 13 855 5 889 4 576 3 961 5 907 1 991 979 574 760
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 155 53 600 51 166 43 184 25 122 21 839 21 658 23 201 25 420 10 788
Omsättningstillgångar 76 051 60 129 38 484 29 535 30 391 26 425 20 230 14 530 14 417 13 135
Tillgångar 139 206 113 729 89 650 72 719 55 513 48 264 41 889 37 731 39 837 23 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 760 22 189 12 334 10 445 10 869 12 908 8 601 6 610 5 632 5 558
Obeskattade reserver 25 000 18 000 14 700 12 500 10 550 8 045 7 995 6 650 6 950 6 900
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 616 30 612 38 680 27 047 17 399 11 393 11 460 14 879 15 676 6 065
Kortfristiga skulder 53 831 42 929 23 935 22 728 16 696 15 918 13 833 9 592 11 580 5 399
Skulder och eget kapital 139 206 113 729 89 650 72 719 55 513 48 264 41 889 37 731 39 837 23 923
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 - 13 353 11 515 9 038 6 027
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 - 4 605 3 783 2 913 1 961
Utdelning till aktieägare 6 000 6 000 4 000 0 5 000 6 000 1 600 0 0 500
Omsättning 282 647 189 524 178 866 144 499 134 832 102 824 86 318 68 795 65 872 40 002
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 82 73 67 61 58 44 38 26 22 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 437 2 577 2 644 2 342 2 305 2 304 2 252 2 643 2 987 2 183
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 569 543 547 485 525 486 602 560 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 282 30 616 18 086 13 802 12 429 12 620 8 874 5 813 4 374 4 769
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,81% 6,21% 24,02% 6,85% 31,89% 18,43% 24,56% 4,57% 67,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,46% 19,26% 11,97% 11,94% 14,63% 16,56% 10,26% 4,05% 3,09% 7,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,09% 11,64% 6,06% 6,08% 6,07% 7,89% 5,02% 2,23% 1,87% 4,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,07% 55,95% 49,11% 50,84% 49,20% 54,37% 50,18% 50,25% 42,20% 49,92%
Rörelsekapital/omsättning 7,88% 9,14% 8,21% 4,77% 10,24% 10,37% 7,47% 7,19% 4,32% 19,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,98% 31,86% 26,55% 27,77% 34,40% 39,75% 35,42% 31,27% 27,75% 44,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,11% 138,87% 157,65% 127,94% 179,22% 165,01% 142,80% 141,40% 124,50% 243,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!