Visa allt om Active MediaPartner Nordic AB
Visa allt om Active MediaPartner Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 812 10 453 14 527 15 452 16 903 11 950 26 097 28 028 23 521 18 872
Övrig omsättning 8 12 16 13 47 96 7 64 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 038 1 191 2 993 738 535 -642 4 018 389 1 219 1 506
Resultat efter finansnetto 3 033 1 194 2 991 735 533 -637 4 043 495 1 237 1 499
Årets resultat 1 777 692 1 744 529 381 257 2 276 345 1 079 828
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 253 289 170 208 291 355 492 617 620 540
Omsättningstillgångar 9 774 6 757 8 436 5 855 5 800 5 951 10 038 7 496 9 066 6 446
Tillgångar 10 029 7 045 8 606 6 063 6 091 6 306 10 530 8 113 9 686 6 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 611 1 834 2 642 1 498 1 269 1 488 2 830 854 1 509 928
Obeskattade reserver 1 800 1 050 750 0 0 0 1 000 43 43 341
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 618 4 161 5 214 4 564 4 822 4 818 6 700 7 216 8 134 5 718
Skulder och eget kapital 10 029 7 045 8 606 6 063 6 091 6 306 10 530 8 113 9 686 6 986
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 111 912 695 1 100 1 030 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 436 2 166 2 112 2 415 1 781 1 235 2 616 3 842 3 328 1 680
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 137 917 1 190 1 048 1 188 909 1 485 1 884 1 550 630
Utdelning till aktieägare 2 000 0 1 500 600 300 600 1 600 300 1 000 500
Omsättning 13 820 10 465 14 543 15 465 16 950 12 046 26 104 28 092 23 521 18 872
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 8 9 9 8 8 11 13 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 302 1 493 1 816 1 717 1 878 1 494 3 262 2 548 1 809 2 696
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 596 464 413 406 476 421 642 650 477 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 107 1 262 3 043 831 698 -433 4 257 621 1 374 1 591
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,13% -28,04% -5,99% -8,58% 41,45% -54,21% -6,89% 19,16% 24,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,32% 17,02% 34,80% 12,30% 8,96% -10,02% 38,40% 6,10% 12,80% 21,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,02% 11,47% 20,62% 4,83% 3,23% -5,29% 15,49% 1,77% 5,27% 7,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,09% 55,34% 53,07% 41,29% 42,53% 41,26% 44,40% 39,75% 44,75% 30,88%
Rörelsekapital/omsättning 37,33% 24,83% 22,18% 8,35% 5,79% 9,48% 12,79% 1,00% 3,96% 3,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,00% 37,66% 37,50% 24,71% 20,83% 23,60% 33,87% 10,91% 15,90% 16,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,65% 162,39% 161,80% 128,29% 120,28% 123,52% 149,82% 103,88% 111,46% 112,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...