Visa allt om Gavia Food Holding AB
Visa allt om Gavia Food Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 495 718 403 683 324 091 280 823 281 754 271 409 257 076 245 051 279 300 265 179
Övrig omsättning 182 386 112 225 29 935 50 655 121 446 100 742 58 444 39 194 5 991 16 463
Rörelseresultat (EBIT) 31 041 3 824 8 539 -1 663 7 019 3 828 9 633 -3 356 19 173 14 746
Resultat efter finansnetto 81 872 86 049 23 842 11 506 -11 660 89 215 87 801 -6 716 31 379 51 381
Årets resultat 65 407 71 289 22 799 9 474 -16 029 84 404 90 033 -8 713 21 144 47 600
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 174 416 1 088 051 996 517 377 690 367 972 320 454 278 617 207 401 198 770 203 473
Omsättningstillgångar 350 741 138 145 161 993 94 831 99 678 151 107 100 792 80 370 118 966 101 474
Tillgångar 2 525 158 1 226 196 1 158 510 472 521 467 651 471 561 379 409 287 771 317 737 304 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 078 471 1 007 904 982 242 288 259 279 866 297 060 214 518 129 845 144 571 124 930
Minoritetsintressen 162 270 10 217 8 447 6 462 4 540 4 408 5 802 3 356 3 636 244
Avsättningar (tkr) 42 579 21 641 15 567 7 512 9 238 9 287 10 291 22 503 22 404 18 674
Långfristiga skulder 1 074 148 96 051 68 842 99 857 113 988 105 529 92 191 76 065 86 951 98 195
Kortfristiga skulder 167 689 90 383 83 412 70 431 60 019 55 277 56 607 56 002 60 175 62 905
Skulder och eget kapital 2 525 158 1 226 196 1 158 510 472 521 467 651 471 561 379 409 287 771 317 737 304 947
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 8 138 5 926 5 226 5 019 4 769 4 353 5 709 5 537 5 047 2 849
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 87 414 75 513 61 193 53 995 50 543 47 833 42 077 41 448 41 646 37 219
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 26 759 23 264 21 087 17 004 16 324 17 231 14 593 14 445 15 159 21 482
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 678 104 515 908 354 026 331 478 403 200 372 151 315 520 284 245 285 291 281 642
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 402 355 259 245 219 210 176 183 169 167
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 233 1 137 1 251 1 146 1 287 1 292 1 461 1 339 1 653 1 588
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 371 354 373 346 362 350 402 375 395 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 73 495 36 012 34 589 21 713 31 790 25 658 29 628 18 684 39 394 29 799
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,80% 24,56% 15,41% -0,33% 3,81% 5,58% 4,91% -12,26% 5,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,73% 7,91% 2,33% 3,15% -1,68% 20,90% 24,32% 0,68% 15,67% 19,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,11% 24,04% 8,33% 5,30% -2,79% 36,31% 35,89% 0,80% 17,83% 22,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,42% 18,19% 37,13% 27,61% 43,97% 7,94% 25,45% 27,31% 40,95% 33,67%
Rörelsekapital/omsättning 36,93% 11,83% 24,25% 8,69% 14,08% 35,31% 17,19% 9,94% 21,05% 14,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,71% 82,20% 84,78% 61,00% 59,85% 63,00% 56,54% 45,12% 45,50% 40,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,17% 125,20% 165,60% 103,62% 129,75% 236,10% 141,61% 101,97% 163,28% 136,56%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 610 -1 533 -1 156 -1 705 -600 -142 -803 -4 855 -340 -215
Resultat efter finansnetto 24 186 128 648 3 234 5 401 -3 445 94 274 82 963 -10 300 12 877 42 719
Årets resultat 23 640 125 248 5 777 2 242 -7 087 87 835 76 231 -16 625 10 790 41 946
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 418 445 401 240 321 525 280 562 261 430 202 363 162 476 105 866 88 601 89 221
Omsättningstillgångar 7 155 6 257 15 326 10 306 15 940 76 194 29 104 9 955 46 748 34 882
Tillgångar 425 600 407 497 336 851 290 868 277 371 278 557 191 580 115 821 135 349 124 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 391 759 368 120 273 472 270 695 269 453 278 539 191 304 115 073 133 698 122 908
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 203 37 889 63 000 20 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 638 1 488 379 173 7 918 18 276 748 1 651 1 195
Skulder och eget kapital 425 600 407 497 336 851 290 868 277 371 278 557 191 580 115 821 135 349 124 103
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 890 892 684 790 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 279 276 210 244 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 40 000 3 000 1 000 2 000 190 804 0 2 000 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 592 451 552 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 598 -1 521 -1 144 -1 693 -588 -142 -401 -167 -340 -215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,05% 90,34% 81,18% 93,06% 97,15% 99,99% 99,86% 99,35% 98,78% 99,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 436,81% 420,50% 4 043,80% 5 957,23% 201,31% 423 300,00% 10 544,93% 1 330,88% 2 831,50% 2 919,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...