Visa allt om The Agents of Sweden AB
Visa allt om The Agents of Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 132 8 699 6 424 4 389 2 757 3 356 1 565 1 458 1 951 1 816
Övrig omsättning 100 - - - - - - 11 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 254 2 598 1 932 850 823 607 288 182 209 304
Resultat efter finansnetto 1 249 2 595 1 932 851 823 607 288 183 206 307
Årets resultat 1 015 2 053 1 550 607 530 335 158 101 110 167
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 8 15 22 32 15 27 30 32 20
Omsättningstillgångar 3 863 5 214 3 818 2 064 1 729 1 616 1 126 1 099 906 941
Tillgångar 3 974 5 222 3 832 2 086 1 761 1 631 1 153 1 128 938 961
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 939 2 924 1 971 821 714 585 450 392 391 481
Obeskattade reserver 350 422 467 517 492 392 242 170 125 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 461 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 685 1 877 1 395 749 555 655 0 566 422 405
Skulder och eget kapital 3 974 5 222 3 832 2 086 1 761 1 631 1 153 1 128 938 961
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 713 757 679 622
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 794 3 077 1 997 1 597 854 1 482 0 0 94 340
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 404 1 133 750 591 328 556 129 147 251 294
Utdelning till aktieägare 500 2 000 1 100 400 500 400 200 100 100 200
Omsättning 8 232 8 699 6 424 4 389 2 757 3 356 1 565 1 469 1 952 1 816
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 4 3 3 3 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 017 1 243 1 606 1 463 919 1 119 783 729 976 605
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 613 707 738 428 682 438 461 515 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 259 2 604 1 940 860 830 619 299 191 217 308
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,52% 35,41% 46,37% 59,19% -17,85% 114,44% 7,34% -25,27% 7,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,56% 49,77% 50,42% 40,80% 46,73% 37,28% 24,98% 16,22% 22,60% 31,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,42% 29,88% 30,07% 19,39% 29,85% 18,12% 18,40% 12,55% 10,87% 16,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,31% 87,32% 100,00% 100,00% 87,12% 91,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,78% 38,36% 37,72% 29,96% 42,58% 28,64% 71,95% 36,56% 24,81% 29,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,66% 62,30% 60,94% 57,62% 61,14% 53,58% 54,50% 45,86% 51,28% 55,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 229,26% 277,78% 273,69% 275,57% 311,53% 246,72% - 194,17% 214,69% 232,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...