Visa allt om Dryckeskonsult Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 45 959 47 929 53 310 33 778 19 123 15 398 12 521 10 680 7 606 6 290
Övrig omsättning 1 796 180 0 11 11 0 0 0 21 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 185 6 544 9 906 4 644 4 358 3 149 2 033 1 646 1 222 220
Resultat efter finansnetto 5 169 6 488 9 792 4 633 4 356 3 149 2 034 1 650 1 249 251
Årets resultat 3 255 3 994 5 663 3 099 2 892 2 646 1 431 1 079 674 257
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 881 6 731 6 477 1 716 1 534 59 29 71 59 71
Omsättningstillgångar 29 105 24 585 22 924 16 351 11 719 10 248 8 689 6 635 5 817 4 308
Tillgångar 35 986 31 316 29 401 18 067 13 253 10 307 8 718 6 706 5 876 4 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 087 13 832 9 838 4 175 3 076 3 384 2 238 2 307 2 478 1 947
Obeskattade reserver 7 690 6 739 5 420 3 060 2 460 1 830 2 090 1 910 1 680 1 360
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 400 2 336 6 551 5 051 3 754 2 196 2 196 996 66 55
Kortfristiga skulder 9 808 8 408 7 591 5 780 3 963 2 898 2 195 1 493 1 652 1 017
Skulder och eget kapital 35 986 31 316 29 401 18 067 13 253 10 307 8 718 6 706 5 876 4 379
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 560 570 566 530 524
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 6 845 6 231 5 106 3 531 3 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 2 396 2 153 1 836 1 753 1 242
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 3 200 1 500 1 500 1 250 143
Omsättning 47 755 48 109 53 310 33 789 19 134 15 398 12 521 10 680 7 627 6 290
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 102 91 122 73 36 33 31 26 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 451 527 437 463 531 467 404 411 400 331
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 365 388 307 347 343 318 309 313 306 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 443 6 737 10 010 4 720 4 399 3 178 2 050 1 663 1 234 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,11% -10,09% 57,82% 76,64% 24,19% 22,98% 17,24% 40,42% 20,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,41% 20,90% 33,69% 25,70% 32,88% 30,56% 23,35% 24,62% 21,26% 5,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,28% 13,65% 18,58% 13,75% 22,79% 20,46% 16,26% 15,46% 16,42% 3,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,45% 96,48% 97,74% 96,25% 95,08% 95,79% 99,68% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,99% 33,75% 28,76% 31,30% 40,56% 47,73% 51,86% 48,15% 54,76% 52,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,15% 60,95% 47,84% 36,32% 37,69% 46,68% 44,37% 56,62% 63,24% 67,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 296,75% 292,40% 301,99% 282,89% 295,71% 353,62% 395,85% 444,41% 352,12% 423,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!