Visa allt om P.A.M. Kakel & Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 4 200 4 966 5 436 5 191 5 581 6 119 4 403 3 925 4 709 4 179
Övrig omsättning 141 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 166 337 316 109 697 730 341 295 147 106
Resultat efter finansnetto 165 337 315 239 569 720 338 290 130 78
Årets resultat 84 259 243 199 407 555 310 209 67 28
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 97 56 64 73 88 102 89 102 94
Omsättningstillgångar 670 598 719 677 1 104 1 360 894 665 589 829
Tillgångar 715 695 774 741 1 178 1 447 995 754 691 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 303 419 400 397 598 741 486 377 228 161
Obeskattade reserver 50 0 0 0 0 0 0 68 68 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 362 276 374 344 580 687 509 310 396 735
Skulder och eget kapital 715 695 774 741 1 178 1 447 995 754 691 923
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 660 1 157 1 166 940 912 873
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 789 670 492 366 350 445
Utdelning till aktieägare 0 200 240 240 400 550 300 200 60 0
Omsättning 4 341 4 966 5 436 5 191 5 581 6 126 4 403 3 925 4 709 4 179
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 5 5 5 - 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 087 1 038 1 116 - 881 785 942 836
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 502 486 474 - 365 265 295 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 195 340 325 118 711 744 358 308 165 125
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,42% -8,65% 4,72% -6,99% -8,79% 38,97% 12,18% -16,65% 12,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,36% 48,63% 41,21% 32,66% 59,17% 50,45% 34,37% 39,12% 21,27% 11,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,98% 6,81% 5,87% 4,66% 12,49% 11,93% 7,77% 7,52% 3,12% 2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,83% 69,39% 62,09% 62,38% 65,69% 56,25% 81,49% 71,57% 74,75% 72,89%
Rörelsekapital/omsättning 7,33% 6,48% 6,35% 6,41% 9,39% 11,00% 8,74% 9,04% 4,10% 2,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,83% 60,29% 51,68% 53,58% 50,76% 51,21% 48,84% 56,65% 40,25% 19,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,08% 216,67% 192,25% 196,80% 190,34% 197,96% 175,64% 214,52% 148,74% 112,79%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...