Visa allt om Hacksta Industrifastigheter AB
Visa allt om Hacksta Industrifastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 622 3 035 3 072 4 123 3 178 3 290 2 111 2 163 3 062 2 151
Övrig omsättning 54 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 183 631 1 016 1 947 612 860 268 937 1 175 1 311
Resultat efter finansnetto 1 060 497 798 1 613 183 427 417 313 585 1 124
Årets resultat 807 822 851 1 668 77 105 3 295 281 605
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 508 15 880 16 252 16 624 16 996 17 773 18 550 10 482 14 078 4 350
Omsättningstillgångar 4 687 3 379 3 220 2 420 745 1 239 609 3 345 1 570 2 724
Tillgångar 20 196 19 259 19 472 19 044 17 740 19 012 19 158 13 828 15 648 7 074
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 884 9 076 8 255 7 404 5 735 5 659 5 553 1 649 1 927 1 311
Obeskattade reserver 0 0 663 935 1 217 1 171 920 635 0 473
Avsättningar (tkr) 736 756 776 796 986 1 113 1 240 0 0 0
Långfristiga skulder 8 410 8 410 8 410 8 410 8 885 10 175 10 465 11 000 11 940 4 440
Kortfristiga skulder 1 165 1 016 1 369 1 500 917 895 980 544 1 782 851
Skulder och eget kapital 20 196 19 259 19 472 19 044 17 740 19 012 19 158 13 828 15 648 7 074
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 9 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 676 3 035 3 072 4 123 3 178 3 290 2 111 2 163 3 062 2 151
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 - - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 555 1 003 1 388 2 319 1 389 1 637 969 1 098 1 857 1 467
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,61% -1,20% -25,49% 29,74% -3,40% 55,85% -2,40% -29,36% 42,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,87% 3,28% 5,26% 10,34% 3,45% 4,53% 5,77% 6,79% 7,54% 18,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,23% 20,79% 33,33% 47,78% 19,26% 26,17% 52,34% 43,41% 38,54% 60,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 134,32% 77,86% 60,25% 22,31% -5,41% 10,46% -17,57% 129,50% -6,92% 87,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,94% 47,13% 45,05% 42,50% 37,38% 34,30% 32,52% 15,23% 12,31% 23,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 402,32% 332,58% 235,21% 161,33% 81,24% 138,44% 62,14% 614,89% 88,10% 320,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...