Visa allt om Ett - Måleri i Järfälla AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 14 124 16 079 14 101 13 277 13 000 10 578 9 762 8 006 8 054 6 309
Övrig omsättning 673 503 524 464 487 236 41 0 55 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 615 2 455 2 045 1 569 1 513 1 227 780 766 187 386
Resultat efter finansnetto 1 566 2 404 1 991 1 509 1 453 1 182 752 789 185 384
Årets resultat 970 1 631 1 536 878 810 696 420 529 127 204
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 972 2 976 2 967 2 965 2 965 2 965 1 270 15 168 49
Omsättningstillgångar 5 771 5 958 4 764 3 177 3 907 3 173 2 406 2 409 1 792 2 125
Tillgångar 8 744 8 934 7 731 6 142 6 872 6 138 3 676 2 424 1 960 2 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 145 3 075 2 344 1 108 1 730 1 700 1 094 675 595 718
Obeskattade reserver 2 089 1 805 1 505 1 505 1 169 782 509 335 179 237
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0
Långfristiga skulder 849 1 022 1 194 1 367 1 540 1 712 626 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 661 3 032 2 688 2 162 2 434 1 945 1 447 1 414 1 006 1 219
Skulder och eget kapital 8 744 8 934 7 731 6 142 6 872 6 138 3 676 2 424 1 960 2 174
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 644 1 222 1 260 1 337 1 530 1 471
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 2 180 1 709 1 612 756 582 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 1 907 1 438 1 203 921 932 753
Utdelning till aktieägare 600 0 900 300 1 500 779 90 0 0 0
Omsättning 14 797 16 582 14 625 13 741 13 487 10 814 9 803 8 006 8 109 6 309
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 9 8 7 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 569 1 787 1 567 1 475 1 444 1 322 1 395 1 334 1 342 901
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 711 743 706 598 640 550 585 504 517 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 619 2 456 2 045 1 569 1 513 1 228 780 774 206 415
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,16% 14,03% 6,21% 2,13% 22,90% 8,36% 21,93% -0,60% 27,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,47% 27,48% 26,45% 25,55% 22,02% 19,99% 21,22% 32,55% 9,54% 17,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,43% 15,27% 14,50% 11,82% 11,64% 11,60% 7,99% 9,86% 2,32% 6,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,87% 65,37% 66,91% 62,34% 63,51% 65,44% 64,30% 58,63% 55,72% 64,78%
Rörelsekapital/omsättning 22,02% 18,20% 14,72% 7,64% 11,33% 11,61% 9,82% 12,43% 9,76% 14,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,60% 50,18% 45,50% 37,15% 38,44% 37,63% 40,56% 38,63% 37,09% 41,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,87% 196,50% 177,23% 146,95% 160,52% 163,14% 166,28% 170,37% 178,13% 174,32%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...