Visa allt om Mix Ranch AB
Visa allt om Mix Ranch AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 822 119 782 1 677 4 060 5 948 5 135 4 056 3 922 1 113
Övrig omsättning 1 303 - 7 - 4 - - 13 -
Rörelseresultat (EBIT) -98 -102 76 -1 296 283 873 1 035 147 709 183
Resultat efter finansnetto -145 -126 42 -1 315 249 825 967 84 646 136
Årets resultat -145 -126 42 -854 198 457 489 103 451 67
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 222 22 1 085 1 131 1 128 1 215 1 404 1 486 1 500 1 322
Omsättningstillgångar 570 399 255 287 2 211 2 229 1 571 939 809 353
Tillgångar 1 792 422 1 341 1 418 3 339 3 445 2 975 2 425 2 308 1 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 381 557 514 1 368 1 301 963 566 553 167
Obeskattade reserver 0 0 0 0 461 484 282 0 60 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 923 0 0 685 724 785 944 1 186 1 196 1 168
Kortfristiga skulder 633 40 784 218 785 875 785 673 499 298
Skulder och eget kapital 1 792 422 1 341 1 418 3 339 3 445 2 975 2 425 2 308 1 675
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 628 750 918 805 607 709 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 257 212 285 889 758 1 350 1 136 1 174 704 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 77 67 87 497 548 760 679 630 473 117
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 0 130 120 92 90 65
Omsättning 823 422 782 1 684 4 060 5 952 5 135 4 056 3 935 1 113
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 3 4 6 6 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 274 60 391 559 1 015 991 856 676 784 371
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 107 140 185 677 552 513 443 413 388 161
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -70 -79 122 -1 237 370 995 1 167 264 814 209
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 590,76% -84,78% -53,37% -58,69% -31,74% 15,83% 26,60% 3,42% 252,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,41% -23,93% 5,82% -90,13% 8,63% 25,43% 35,13% 6,19% 30,72% 10,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,80% -84,87% 9,97% -76,21% 7,09% 14,73% 20,35% 3,70% 18,08% 16,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,66% 301,68% -67,65% 4,11% 35,12% 22,76% 15,31% 6,56% 7,90% 4,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,17% 90,28% 41,54% 36,25% 51,15% 48,12% 39,19% 23,34% 25,83% 11,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,05% 997,50% 32,53% 131,65% 281,66% 254,74% 200,13% 139,52% 162,12% 118,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...