Visa allt om Guts & Glory Group AB
Visa allt om Guts & Glory Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 098 11 083 17 349 13 026 14 462 15 554 12 099 7 777 6 315 6 965
Övrig omsättning 110 63 - - - - 139 18 27 2
Rörelseresultat (EBIT) 137 -337 526 491 1 613 117 532 522 80 31
Resultat efter finansnetto 58 -435 423 468 1 580 86 490 469 20 4
Årets resultat 34 70 282 182 848 7 331 333 6 -13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 6 19 28 38 27 85 142 158
Omsättningstillgångar 4 991 5 380 6 213 3 292 4 045 3 618 2 348 1 634 1 352 1 230
Tillgångar 4 991 5 380 6 219 3 311 4 073 3 656 2 375 1 719 1 494 1 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 571 537 467 673 1 331 605 598 488 155 148
Obeskattade reserver 0 0 560 560 400 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 207 2 616 2 194 451 712 1 240 545 453 668 187
Kortfristiga skulder 2 213 2 227 2 998 1 627 1 631 1 809 1 232 779 671 1 052
Skulder och eget kapital 4 991 5 380 6 219 3 311 4 073 3 656 2 375 1 719 1 494 1 388
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 171 1 096 901 1 137
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 4 298 6 387 4 073 4 107 4 993 2 468 1 312 794 928
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 1 652 2 426 1 561 1 547 1 928 1 309 907 739 791
Utdelning till aktieägare 0 0 0 488 840 124 0 220 0 0
Omsättning 11 208 11 146 17 349 13 026 14 462 15 554 12 238 7 795 6 342 6 967
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 11 9 9 12 12 9 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 233 1 108 1 577 1 447 1 607 1 296 1 008 864 902 995
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 556 626 822 653 646 595 427 382 363 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 -331 539 500 1 622 154 590 580 138 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,14% -36,12% 33,19% -9,93% -7,02% 28,56% 55,57% 23,15% -9,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,91% -6,10% 8,60% 15,25% 40,04% 3,77% 22,86% 30,77% 6,22% 2,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,31% -2,96% 3,08% 3,88% 11,28% 0,89% 4,49% 6,80% 1,47% 0,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,22% 77,17% 77,30% 71,13% 71,82% 69,72% 67,12% 73,94% 65,81% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,03% 28,45% 18,53% 12,78% 16,69% 11,63% 9,22% 10,99% 10,78% 2,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,44% 9,98% 14,53% 32,79% 39,92% 16,55% 25,18% 28,39% 10,37% 10,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,53% 241,58% 207,24% 202,34% 248,01% 200,00% 190,58% 209,76% 201,49% 116,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...