Visa allt om Bonnier Skog AB
Visa allt om Bonnier Skog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 817 5 436 6 342 5 712 5 685 5 138 10 735 5 865 6 512 8 966
Övrig omsättning 171 351 152 434 721 934 129 109 - -
Rörelseresultat (EBIT) 967 2 097 2 050 1 216 1 267 2 183 3 595 1 694 3 730 2 350
Resultat efter finansnetto 0 773 -138 -1 480 -1 362 -1 186 2 327 590 -2 870 -756
Årets resultat 0 -2 2 -1 148 -1 012 -903 1 715 422 -1 795 -744
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 183 397 181 602 170 631 170 906 163 863 164 310 163 900 141 384 141 240 141 445
Omsättningstillgångar 7 436 7 340 16 929 16 663 24 005 7 114 5 316 21 628 21 261 55
Tillgångar 190 833 188 942 187 560 187 569 187 868 171 424 169 216 163 012 162 501 141 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 146 86 146 86 148 86 146 86 119 56 151 56 108 56 109 56 072 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0
Kortfristiga skulder 4 687 2 796 1 412 1 423 1 749 15 273 13 108 6 903 6 429 141 397
Skulder och eget kapital 190 833 188 942 187 560 187 569 187 868 171 424 169 216 163 012 162 501 141 500
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 75 75 75 75 75 75 150 0 75
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 713 689 650 663 651 674 582 590 583
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 296 289 288 273 285 284 282 239 240
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 988 5 787 6 494 6 146 6 406 6 072 10 864 5 974 6 512 8 966
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 409 2 718 3 171 2 856 2 843 2 569 2 684 2 933 3 256 4 483
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 570 558 545 507 514 514 252 432 415 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 251 2 357 2 325 1 555 1 680 2 571 3 987 1 971 3 994 2 518
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,39% -14,29% 11,03% 0,47% 10,65% -52,14% 83,03% -9,94% -27,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,65% 1,11% 1,10% 0,69% 0,67% 1,27% 2,18% 1,19% 2,34% 1,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,87% 38,63% 32,53% 22,71% 22,29% 42,49% 34,43% 33,04% 58,31% 26,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,25% 81,00% 72,74% 66,05% 65,26% 83,63% 71,94% 81,67% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,07% 83,59% 244,67% 266,81% 391,49% -158,80% -72,59% 251,07% 227,76% -1 576,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,14% 45,59% 45,93% 45,93% 45,84% 32,76% 33,16% 34,42% 34,51% 0,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,65% 262,52% 1 198,94% 1 170,98% 1 372,50% 46,58% 40,56% 313,31% 330,70% 0,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...