Visa allt om Trust Partner Malmö Aktiebolag
Visa allt om Trust Partner Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 943 11 536 11 411 9 627 10 693 13 829 12 178 8 245 10 885 11 218
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 57 51 422 -347 74 216 611 -270 744 2 125
Resultat efter finansnetto 35 24 414 -407 8 138 551 -309 707 2 109
Årets resultat 12 2 306 -15 1 79 369 6 328 1 099
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 120 339 534 592 471 70 59 65 67
Omsättningstillgångar 2 923 3 678 3 062 3 901 3 483 3 923 4 813 3 078 3 475 3 155
Tillgångar 3 010 3 798 3 401 4 435 4 075 4 394 4 883 3 136 3 540 3 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 992 980 978 672 687 686 807 438 431 1 202
Obeskattade reserver 0 0 0 0 405 420 420 420 868 688
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 0 0 498 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 984 2 818 2 422 3 264 2 983 3 288 3 656 2 278 2 240 1 333
Skulder och eget kapital 3 010 3 798 3 401 4 435 4 075 4 394 4 883 3 136 3 540 3 223
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 1 096 903 1 220 1 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 3 440 3 187 2 880 3 186 4 503 2 483 1 773 1 892 1 626
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 757 1 552 1 454 1 603 2 100 1 876 1 506 1 678 1 267
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 099
Omsättning 10 943 11 536 11 411 9 627 10 693 13 829 12 178 8 245 10 885 11 218
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 7 9 12 9 7 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 824 1 648 1 630 1 375 1 188 1 152 1 353 1 178 1 361 1 603
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 887 830 735 680 577 599 672 650 658 595
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 177 246 617 -148 249 332 638 -243 767 2 143
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,14% 1,10% 18,53% -9,97% -22,68% 13,56% 47,70% -24,25% -2,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,89% 1,34% 12,41% -7,82% 1,82% 4,92% 12,66% -8,61% 21,10% 65,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,52% 0,44% 3,70% -3,60% 0,69% 1,56% 5,07% -3,27% 6,86% 18,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,26% 85,59% 85,43% 84,67% 84,51% 89,15% 90,73% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,58% 7,45% 5,61% 6,62% 4,68% 4,59% 9,50% 9,70% 11,35% 16,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,96% 25,80% 28,76% 15,15% 24,18% 22,66% 22,87% 23,84% 29,83% 52,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,33% 130,52% 126,42% 119,52% 116,76% 119,31% 131,65% 135,12% 155,13% 236,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...