Visa allt om K-Märkt Byggnadsvård Mats Renström AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 9 288 8 891 6 558 3 657 4 809 4 732 3 769 3 490 4 850 4 352
Övrig omsättning 94 33 9 40 37 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 722 470 81 -51 79 262 -108 40 253 174
Resultat efter finansnetto 713 463 72 -55 76 254 -121 33 249 169
Årets resultat 567 330 37 -32 52 209 -57 24 131 140
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 250 316 173 107 113 36 57 77 101 23
Omsättningstillgångar 2 977 2 101 1 788 1 321 1 345 1 323 1 194 1 471 1 524 1 348
Tillgångar 3 228 2 417 1 961 1 427 1 457 1 359 1 250 1 548 1 625 1 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 083 516 186 148 280 378 169 326 452 321
Obeskattade reserver 61 70 29 0 23 15 17 81 81 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 44 0 0 0 0 39 58 60 0
Kortfristiga skulder 2 068 1 787 1 747 1 279 1 154 966 1 025 1 083 1 032 1 039
Skulder och eget kapital 3 228 2 417 1 961 1 427 1 457 1 359 1 250 1 548 1 625 1 371
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 380 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 978 1 550 1 391 1 176 1 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 783 634 604 650 690
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 150 0 100 150 0
Omsättning 9 382 8 924 6 567 3 697 4 846 4 732 3 769 3 490 4 850 4 352
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 5 6 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 327 1 270 1 093 731 802 789 754 698 970 870
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 444 483 533 471 465 473 443 406 468 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 813 534 115 -12 115 283 -87 64 278 205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,47% 35,57% 79,33% -23,96% 1,63% 25,55% 7,99% -28,04% 11,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,37% 19,45% 4,13% -3,57% 5,49% 19,35% -8,64% 2,65% 15,75% 12,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,77% 5,29% 1,24% -1,39% 1,66% 5,56% -2,87% 1,17% 5,28% 4,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,21% 57,38% 68,54% 83,13% 81,76% 85,12% 74,34% 77,22% 67,53% 85,36%
Rörelsekapital/omsättning 9,79% 3,53% 0,63% 1,15% 3,97% 7,54% 4,48% 11,12% 10,14% 7,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,02% 23,61% 10,64% 10,37% 20,45% 28,68% 14,58% 25,14% 31,49% 24,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,96% 117,57% 102,35% 103,28% 116,55% 136,96% 116,49% 135,83% 147,67% 129,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!