Visa allt om Hyresbostäder i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 2 288 28 759 - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 371 -5 353 -2 394 -2 005 -3 897 -3 428 -2 485 27 272 -71 -38
Resultat efter finansnetto 22 228 15 048 -2 487 19 385 57 509 -3 883 -4 137 26 901 213 71
Årets resultat 27 815 26 226 4 688 28 490 63 519 3 605 1 389 31 247 2 978 1 300
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 311 684 316 833 275 299 238 988 251 801 219 955 169 836 123 338 234 243 226 430
Omsättningstillgångar 50 503 31 797 76 101 106 734 81 527 17 951 29 237 66 794 18 623 12 432
Tillgångar 362 186 348 630 351 400 345 721 333 329 237 906 199 073 190 132 252 866 238 862
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 227 643 201 628 176 252 172 293 145 162 107 243 104 690 103 876 75 509 73 331
Obeskattade reserver 10 156 10 673 9 149 8 483 6 051 5 261 3 699 3 082 2 773 2 363
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 123 712 136 023 164 696 161 786 175 150 125 201 90 376 80 369 172 965 162 543
Kortfristiga skulder 676 306 1 303 3 160 6 966 202 308 2 805 1 619 625
Skulder och eget kapital 362 186 348 630 351 400 345 721 333 329 237 906 199 073 190 132 252 866 238 862
Löner & utdelning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 2 040 1 190 1 806 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 2 717 2 580 43 6 151 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 668 582 - - - 0
Utdelning till aktieägare 1 950 1 800 850 0 24 400 1 200 1 053 575 680 800
Omsättning 0 0 0 0 0 2 288 28 759 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 3 3 3 4 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 273 1 191 560 632 1 128 1 054 864 474 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 371 -5 353 -2 394 -2 005 -3 897 -3 428 -2 485 27 272 -71 -38
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,04% 60,22% 52,19% 51,75% 44,97% 46,80% 54,04% 55,83% 30,67% 31,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 470,86% 10 391,18% 5 840,45% 3 377,66% 1 170,36% 8 886,63% 9 492,53% 2 381,25% 1 150,28% 1 989,12%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...