Visa allt om Mobilis Kapitalförvaltning AB
Visa allt om Mobilis Kapitalförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 26 659 27 332 14 894 12 688 11 515 12 131 10 435 8 110 5 284 3 554
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -635 337 165 -891 684 1 386 878 198 -816 -992
Resultat efter finansnetto -635 337 165 -891 684 1 386 878 198 -816 -992
Årets resultat -516 230 290 -891 485 983 622 1 031 -816 -992
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 41 84 175 199 136 75 2 407 1 625 54
Omsättningstillgångar 4 924 5 977 5 798 4 844 5 338 5 506 5 051 1 910 767 2 816
Tillgångar 4 941 6 018 5 882 5 019 5 537 5 642 5 126 4 317 2 392 2 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 799 3 315 3 085 2 795 3 686 3 856 3 529 2 907 1 366 1 822
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 142 2 703 2 797 2 224 1 851 1 786 1 597 1 410 1 026 1 048
Skulder och eget kapital 4 941 6 018 5 882 5 019 5 537 5 642 5 126 4 317 2 392 2 870
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 128 2 011 1 992 1 556 1 542 1 425 1 223 1 210 840 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - 58 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 2 167 2 053 1 724 2 860 2 521 1 913 1 684 1 367 1 004 917
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 1 994 1 783 1 548 1 343 1 224 1 255 1 101 961 659 458
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 659 27 332 14 894 12 688 11 515 12 131 10 435 8 110 5 284 3 554
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 6 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 808 3 905 2 128 1 813 1 645 1 733 1 739 1 622 1 321 1 185
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 925 - 789 792 742 664 - 657 641 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -611 380 240 -811 735 1 428 918 227 -796 -965
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,46% 83,51% 17,39% 10,19% -5,08% 16,25% 28,67% 53,48% 48,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,85% 5,60% 2,81% -17,75% 12,35% 24,57% 17,13% 4,59% -34,11% -34,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,38% 1,23% 1,11% -7,02% 5,94% 11,43% 8,41% 2,44% -15,44% -27,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,44% 11,98% 20,15% 20,65% 30,28% 30,67% 33,10% 6,17% -4,90% 49,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,65% 55,08% 52,45% 55,69% 66,57% 68,34% 68,85% 67,34% 57,11% 63,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 229,88% 221,12% 207,29% 217,81% 288,38% 308,29% 316,28% 135,46% 74,76% 268,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...