Visa allt om Lindalens Omsorg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 61 623 56 155 41 595 36 848 25 759 33 418 33 967 32 039 31 166 32 315
Övrig omsättning 2 627 2 238 3 498 351 717 1 661 1 332 77 0 66
Rörelseresultat (EBIT) 2 585 5 480 3 494 -312 1 280 2 925 3 486 1 528 -290 722
Resultat efter finansnetto 2 552 5 438 3 384 -322 1 271 2 914 3 490 1 596 -283 713
Årets resultat 1 052 226 294 61 572 2 251 2 703 1 225 -68 436
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 918 594 506 108 0 1 051 512 385 561 610
Omsättningstillgångar 12 796 14 658 11 120 8 164 5 728 9 526 9 498 6 868 5 632 6 399
Tillgångar 13 714 15 251 11 626 8 272 5 728 10 577 10 010 7 252 6 193 7 009
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 183 2 631 2 405 2 112 2 051 3 479 3 228 1 515 291 559
Obeskattade reserver 0 0 0 0 421 0 0 0 0 220
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 532 12 620 8 421 6 160 3 256 7 098 6 782 5 737 5 903 6 230
Skulder och eget kapital 13 714 15 251 11 626 8 272 5 728 10 577 10 010 7 252 6 193 7 009
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 806 847
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 19 931 19 163 18 671 18 635
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 7 470 6 814 6 695 6 979
Utdelning till aktieägare 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 64 250 58 393 45 093 37 199 26 476 35 079 35 299 32 116 31 166 32 381
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 122 102 80 74 49 71 70 69 73 74
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 505 551 520 498 526 471 485 464 427 437
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 448 450 451 432 392 399 384 368 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 918 5 747 3 599 -266 1 290 2 951 3 526 1 565 -241 810
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,74% 35,00% 12,88% 43,05% -22,92% -1,62% 6,02% 2,80% -3,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,85% 35,93% 30,05% -3,75% 22,38% 27,67% 34,93% 22,16% -4,42% 10,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,19% 9,76% 8,40% -0,84% 4,98% 8,76% 10,29% 5,02% -0,88% 2,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,99% 99,97% 99,81% 99,44% 99,44% 99,51% 99,32% 99,22% 99,29%
Rörelsekapital/omsättning 0,43% 3,63% 6,49% 5,44% 9,60% 7,27% 8,00% 3,53% -0,87% 0,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,63% 17,25% 20,69% 25,53% 41,54% 32,89% 32,25% 20,89% 4,70% 10,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,11% 116,15% 132,05% 132,53% 175,92% 134,21% 140,05% 119,64% 95,34% 102,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!