Visa allt om Fullt ös förvaltning & entreprenad AB
Visa allt om Fullt ös förvaltning & entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 984 9 581 9 369 8 973 7 642 11 682 10 546 6 366 4 269 2 889
Övrig omsättning 1 284 468 241 56 345 859 150 10 131 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 337 2 039 1 061 938 -965 237 -209 -739 396 208
Resultat efter finansnetto 1 089 1 683 893 505 -1 228 -131 -394 -1 146 58 75
Årets resultat 593 1 131 893 505 -1 228 -131 -394 -946 7 9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 688 5 478 3 130 3 840 4 973 5 827 6 002 6 208 5 180 2 933
Omsättningstillgångar 1 428 811 1 703 1 299 1 086 1 456 1 384 619 886 635
Tillgångar 7 116 6 289 4 833 5 139 6 059 7 284 7 387 6 827 6 066 3 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 737 143 112 -391 -1 197 108 -161 108 124 117
Obeskattade reserver 600 300 0 0 0 0 0 0 200 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 152 985 1 835 2 400 1 900 2 700 3 149 3 000 4 345 2 637
Kortfristiga skulder 4 628 4 860 2 886 3 130 5 355 4 476 4 399 3 720 1 397 654
Skulder och eget kapital 7 116 6 289 4 833 5 139 6 059 7 284 7 387 6 827 6 066 3 568
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 237 157 82 0 92
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 911 1 928 1 162 2 071 2 716 2 142 1 481 900 582
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - 916 631 394 754 723 624 357 266 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 268 10 049 9 610 9 029 7 987 12 541 10 696 6 376 4 400 2 889
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 6 6 5 7 11 8 6 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 298 1 597 1 562 1 795 1 092 1 062 1 318 1 061 1 067 722
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 438 501 463 346 432 378 407 334 292 226
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 000 2 835 1 998 1 763 -255 1 753 1 110 282 1 139 583
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,52% 2,26% 4,41% 17,42% -34,58% 10,77% 65,66% 49,12% 47,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,79% 32,42% 22,10% 18,35% -15,88% 3,25% -2,83% -10,81% 6,53% 5,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,30% 21,28% 11,40% 10,51% -12,59% 2,03% -1,98% -11,59% 9,28% 7,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -24,65% -42,26% -12,63% -20,41% -55,86% -25,85% -28,59% -48,71% -11,97% -0,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,93% 5,99% 2,32% -7,61% -19,76% 1,48% -2,18% 1,58% 4,42% 6,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,86% 16,69% 59,01% 41,50% 20,28% 32,53% 31,46% 14,76% 59,13% 95,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...