Visa allt om Bisnode Business Information Group AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 673 000 3 696 000 3 554 900 3 457 600 3 534 700 3 501 600 3 724 300 3 935 400 4 310 200 4 451 486
Övrig omsättning 136 000 120 000 81 900 95 600 105 200 72 000 45 700 199 400 42 800 61 579
Rörelseresultat (EBIT) 260 000 449 000 373 300 205 000 247 100 243 900 26 900 205 800 347 500 433 875
Resultat efter finansnetto 188 000 327 000 279 800 47 000 200 700 -35 800 -235 100 -30 500 104 900 285 053
Årets resultat 57 000 239 000 201 100 60 500 146 900 -61 800 -266 100 -64 100 59 300 194 104
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 120 000 5 209 000 5 059 600 4 953 900 4 589 900 4 647 100 4 554 300 4 907 100 5 816 500 5 620 985
Omsättningstillgångar 1 174 000 1 087 000 948 500 896 500 996 900 1 064 500 997 800 1 005 200 1 080 500 1 160 505
Tillgångar 6 294 000 6 296 000 6 008 100 5 850 400 5 586 800 5 711 600 5 552 100 5 912 300 6 897 000 6 781 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 793 000 3 133 000 2 808 500 2 473 200 1 974 300 1 881 700 568 100 840 700 1 031 800 1 050 425
Minoritetsintressen 0 0 0 200 0 0 20 000 0 0 0
Avsättningar (tkr) 678 000 29 000 5 500 0 414 900 412 000 177 500 0 349 600 339 678
Långfristiga skulder 1 185 000 1 769 000 1 638 600 1 876 700 1 579 200 1 758 000 3 380 700 3 595 300 3 739 400 3 413 183
Kortfristiga skulder 1 638 000 1 365 000 1 555 500 1 500 300 1 618 400 1 659 900 1 405 800 1 476 300 1 776 200 1 978 204
Skulder och eget kapital 6 294 000 6 296 000 6 008 100 5 850 400 5 586 800 5 711 600 5 552 100 5 912 300 6 897 000 6 781 490
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 32 000 25 000 25 500 37 500 50 800 110 500 158 600 213 000 233 900 227 063
Varav tantiem till styrelse & VD 7 000 3 000 5 100 5 300 6 300 14 500 19 800 29 500 33 900 37 406
Löner till övriga anställda 1 250 000 1 264 000 1 209 300 1 233 000 1 213 200 1 143 300 1 142 400 1 174 000 1 233 500 1 266 624
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 360 000 356 000 346 200 373 100 374 400 372 000 542 400 440 000 455 000 1 266 624
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 809 000 3 816 000 3 636 800 3 553 200 3 639 900 3 573 600 3 770 000 4 134 800 4 353 000 4 513 065
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 984 2 045 2 091 2 209 2 308 2 442 2 849 2 933 3 016 3 080
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 851 1 807 1 700 1 565 1 532 1 434 1 307 1 342 1 429 1 445
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 247 839 788 777 740 951 636 654 672 669
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 684 000 607 000 535 100 384 600 434 200 412 800 448 200 654 600 577 400 670 935
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 3,97% 2,81% -2,18% 0,95% -5,98% -5,36% -8,70% -3,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,12% 7,27% 6,38% 3,53% 5,52% 4,35% 0,57% 4,02% 5,26% 7,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,77% 12,39% 10,78% 5,98% 8,72% 7,09% 0,85% 6,04% 8,42% 12,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,95% 76,54% 76,97% 75,98% 75,71% 76,04% 100,00% 77,93% 78,43% 78,14%
Rörelsekapital/omsättning -12,63% -7,52% -17,08% -17,46% -17,58% -17,00% -10,96% -11,97% -16,14% -18,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,38% 49,76% 46,75% 42,27% 35,34% 32,95% 10,23% 14,22% 14,96% 15,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,67% 79,63% 60,98% 59,75% 61,60% 64,13% 70,97% 67,99% 60,50% 58,37%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 000 5 000 4 300 3 700 5 000 0 0 0 0 2 700
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -11 000 -10 000 -8 000 -10 900 -13 600 -21 400 -8 700 -11 400 -25 600 -17 400
Resultat efter finansnetto 290 000 427 000 -46 500 -27 100 -29 400 -14 600 -155 500 -313 000 180 700 104 600
Årets resultat 305 000 439 000 -43 500 -23 900 -26 900 -7 100 -148 300 -311 300 173 400 104 600
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 332 000 3 334 000 3 333 900 3 330 900 3 250 400 2 896 200 2 827 200 2 693 500 2 693 600 1 878 000
Omsättningstillgångar 24 000 13 000 200 40 600 57 500 78 500 133 600 159 700 350 800 851 400
Tillgångar 3 356 000 3 347 000 3 334 100 3 371 500 3 307 900 2 974 700 2 960 800 2 853 200 3 044 400 2 729 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 147 000 3 092 000 2 903 400 2 946 800 2 893 500 2 568 500 2 510 500 1 124 000 1 435 300 1 369 500
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 29 400 16 000
Långfristiga skulder 0 100 000 44 300 413 600 402 400 398 300 442 100 1 433 200 1 516 000 1 332 200
Kortfristiga skulder 209 000 155 000 386 400 11 100 12 000 7 900 8 200 296 000 63 700 11 700
Skulder och eget kapital 3 356 000 3 347 000 3 334 100 3 371 500 3 307 900 2 974 700 2 960 800 2 853 200 3 044 400 2 729 400
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 8 000 9 000 6 900 7 000 10 000 13 100 6 500 7 200 8 500 10 700
Varav tantiem till styrelse & VD 2 000 3 000 1 300 1 500 0 - 1 100 1 900 1 800 1 500
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 000 5 000 3 500 4 200 5 700 5 300 3 300 4 600 14 900 5 600
Utdelning till aktieägare 0 250 000 350 000 0 0 0 0 0 0 107 565
Omsättning 3 000 5 000 4 300 3 700 5 000 0 0 0 0 2 700
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - - - - 1 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 8 700 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 000 -10 000 -8 000 -10 900 -13 600 -21 400 -8 700 -11 400 -25 600 -17 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,00% 16,28% 16,22% -26,00% - - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,59% 14,64% -0,24% -0,32% -0,41% - - - - 7,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12 966,67% 9 800,00% -186,05% -294,59% -272,00% - - - - 7 514,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6 166,67% -2 840,00% -8 981,40% 797,30% 910,00% - - - - 31 100,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,77% 92,38% 87,08% 87,40% 87,47% 86,34% 84,79% 39,39% 47,15% 50,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11,48% 8,39% 0,05% 365,77% 479,17% 993,67% 1 629,27% 53,95% 550,71% 7 276,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!