Visa allt om Grönt och Rent i Småland Försäljnings AB
Visa allt om Grönt och Rent i Småland Försäljnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 836 4 398 4 329 3 561 3 430 3 248 3 638 3 588 3 156 3 082
Övrig omsättning 6 - - - - 47 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 423 191 430 265 396 396 280 8 207 189
Resultat efter finansnetto 425 221 488 251 352 354 260 1 200 187
Årets resultat 331 213 393 134 172 178 153 112 100 98
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 283 160 79 308 196 59 13 5
Omsättningstillgångar 1 928 1 531 1 217 1 230 1 338 856 1 057 816 1 078 1 050
Tillgångar 1 928 1 531 1 500 1 390 1 417 1 165 1 254 875 1 091 1 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 709 536 647 399 405 372 345 292 269 257
Obeskattade reserver 264 264 309 309 244 144 46 2 160 105
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0
Kortfristiga skulder 954 732 543 682 768 647 687 581 661 693
Skulder och eget kapital 1 928 1 531 1 500 1 390 1 417 1 165 1 254 875 1 091 1 055
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 22 - 47 91 133 28 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 191 158 75 0 43 85 71 155 93 164
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 118 111 76 59 66 106 106 147 89 77
Utdelning till aktieägare 0 0 170 145 140 140 150 100 90 88
Omsättning 4 842 4 398 4 329 3 561 3 430 3 295 3 638 3 588 3 156 3 082
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 418 2 199 2 165 3 561 3 430 3 248 3 638 1 794 3 156 3 082
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 172 148 101 101 154 240 289 230 247 278
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 423 191 430 266 398 398 284 12 209 191
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,96% 1,59% 21,57% 3,82% 5,60% -10,72% 1,39% 13,69% 2,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,10% 14,76% 32,87% 19,06% 27,95% 33,99% 22,33% 0,91% 18,97% 17,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,81% 5,14% 11,39% 7,44% 11,55% 12,19% 7,70% 0,22% 6,56% 6,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,98% 28,58% 30,26% 25,89% 32,57% 35,56% 31,06% 29,60% 35,58% 32,35%
Rörelsekapital/omsättning 20,14% 18,17% 15,57% 15,39% 16,62% 6,43% 10,17% 6,55% 13,21% 11,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,45% 48,46% 59,20% 45,09% 41,27% 41,04% 30,22% 33,54% 35,22% 31,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,14% 179,23% 189,69% 155,87% 144,14% 99,69% 120,09% 111,36% 154,92% 143,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...