Visa allt om Advisor Fondförvaltning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 12 595 16 941 19 607 116 203 107 816 105 386 70 871 40 844 28 275 14 044
Övrig omsättning 31 27 200 395 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -899 -196 -4 348 12 622 7 933 6 387 7 899 4 325 2 783 39
Resultat efter finansnetto -5 663 -2 342 -4 900 15 390 7 933 6 387 7 899 4 325 2 783 39
Årets resultat -5 663 -2 342 -976 8 877 6 139 4 822 6 142 3 362 2 753 39
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 794 8 283 8 101 5 965 328 812 1 305 8 382 4 832 21
Omsättningstillgångar 14 436 12 649 26 335 57 890 46 377 39 970 27 371 12 007 11 001 6 995
Tillgångar 17 230 20 932 34 436 63 855 46 703 40 783 28 675 20 389 15 833 7 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 948 4 004 6 346 7 498 11 347 8 590 9 430 7 056 7 038 2 035
Obeskattade reserver 0 0 0 3 924 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 115 7 115 7 115 10 821 9 823 6 427 378 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 167 9 813 20 974 41 612 25 533 25 766 18 867 13 333 8 795 4 982
Skulder och eget kapital 17 230 20 932 34 436 63 855 46 703 40 783 28 675 20 389 15 833 7 016
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - 1 442 2 030 1 920 1 996 1 998 963 2 077 1 441
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 802 3 255 2 109 1 549 784 187 535 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 1 150 1 725 1 215 798 888 379 840 544
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 5 000 4 000 5 500 2 500 2 750 0
Omsättning 12 626 16 968 19 807 116 598 107 816 105 386 70 871 40 844 28 275 14 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 3 6 10 9 7 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 099 5 647 3 268 11 620 11 980 15 055 17 718 13 615 9 425 4 681
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 657 964 769 724 - 706 - 533 1 156 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -899 -196 -4 248 12 850 8 419 6 878 8 390 4 586 3 175 47
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,65% -13,60% -83,13% 7,78% 2,31% 48,70% 73,52% - 101,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,99% 0,90% -12,50% 24,29% 16,99% 15,66% 27,55% 21,21% 17,58% 0,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,09% 1,11% -21,95% 13,35% 7,36% 6,06% 11,15% 10,59% 9,84% 0,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,77% 16,74% 27,34% 14,01% 19,33% 13,48% 12,00% -3,25% 7,80% 14,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,31% 19,13% 18,43% 16,54% 24,30% 21,06% 32,89% 34,61% 44,45% 29,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,76% 128,90% 125,56% 139,12% 181,64% 155,13% 145,07% 90,05% 125,08% 140,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!