Visa allt om South Gate AB
Visa allt om South Gate AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 702 5 853 3 964 2 760 2 719 2 270 1 846 2 418 1 597 1 087
Övrig omsättning 26 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 477 1 559 556 193 35 106 572 316 -277 336
Resultat efter finansnetto 1 477 1 561 564 197 53 106 573 312 -278 341
Årets resultat 1 151 1 214 416 129 37 71 325 291 -278 244
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 18 33 51 84 117 88 105 78 44
Omsättningstillgångar 3 655 2 975 2 069 1 443 1 167 1 209 1 318 829 729 806
Tillgångar 3 665 2 993 2 102 1 494 1 252 1 327 1 406 934 807 850
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 590 1 339 651 355 426 589 717 492 201 469
Obeskattade reserver 170 176 177 147 130 130 130 4 4 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 34 35 55 58 5
Kortfristiga skulder 1 905 1 477 1 274 992 696 574 523 383 544 372
Skulder och eget kapital 3 665 2 993 2 102 1 494 1 252 1 327 1 406 934 807 850
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 295 327 312 308 306 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 534 1 726 1 402 964 702 368 5 462 619 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 642 640 511 369 377 283 155 297 365 125
Utdelning till aktieägare 990 900 125 120 200 200 200 0 0 90
Omsättning 5 728 5 853 3 964 2 760 2 719 2 270 1 846 2 418 1 597 1 087
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 3 4 4 3 2 2 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 901 1 463 1 321 690 680 757 923 1 209 532 1 087
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 797 611 655 363 374 355 249 566 472 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 485 1 574 574 227 78 147 608 352 -257 349
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,58% 47,65% 43,62% 1,51% 19,78% 22,97% -23,66% 51,41% 46,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,30% 52,16% 26,88% 13,19% 4,55% 7,99% 40,68% 34,80% -34,08% 40,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,90% 26,67% 14,25% 7,14% 2,10% 4,67% 30,99% 13,44% -17,22% 31,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,69% 25,59% 20,06% 16,34% 17,32% 27,97% 43,07% 18,44% 11,58% 39,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,00% 49,32% 37,54% 31,01% 41,68% 51,61% 57,81% 52,99% 25,26% 55,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,86% 201,42% 162,40% 145,46% 167,67% 210,63% 252,01% 216,45% 134,01% 216,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...