Visa allt om J Olofsson Byggtjänst i Nacka AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 11 380 15 076 12 296 12 575 11 679 14 720 11 583 16 364 14 111 22 225
Övrig omsättning 414 0 128 270 14 188 0 0 78 21
Rörelseresultat (EBIT) -876 220 122 72 -199 1 506 331 2 973 858 1 983
Resultat efter finansnetto -886 209 115 67 -201 2 043 361 2 994 887 2 139
Årets resultat -316 551 64 659 653 1 155 1 975 1 849 620 1 086
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 524 787 582 553 692 348 3 302 3 269 3 385 3 347
Omsättningstillgångar 3 211 3 098 4 140 3 921 3 251 4 969 2 732 5 996 4 596 9 678
Tillgångar 3 735 3 885 4 722 4 474 3 943 5 317 6 034 9 265 7 981 13 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 341 2 657 2 106 2 042 1 383 1 830 2 675 3 699 1 850 6 831
Obeskattade reserver 0 0 550 550 1 363 2 435 1 900 4 100 3 670 3 645
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 76 278 241 173 250 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 318 950 1 825 1 709 947 1 052 1 459 1 465 2 461 2 549
Skulder och eget kapital 3 735 3 885 4 722 4 474 3 943 5 317 6 034 9 265 7 981 13 025
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 008 1 008 1 008 1 058 1 028
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 3 144 2 126 1 996 2 251 2 291 3 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 1 443 994 1 218 1 176 1 334 1 775
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 100 2 000 3 000 0 5 600
Omsättning 11 794 15 076 12 424 12 845 11 693 14 908 11 583 16 364 14 189 22 246
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 8 8 8 8 8 7 7 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 626 2 154 1 537 1 572 1 460 1 840 1 448 2 338 2 016 2 223
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 686 675 570 631 573 520 534 636 686 576
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -582 533 359 278 29 1 620 556 3 136 1 098 2 270
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,52% 22,61% -2,22% 7,67% -20,66% 27,08% -29,22% 15,97% -36,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -23,45% 5,69% 2,58% 1,65% -4,92% 38,44% 5,98% 32,32% 11,13% 16,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,70% 1,47% 0,99% 0,59% -1,66% 13,89% 3,12% 18,30% 6,29% 9,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,93% 54,25% 53,88% 55,65% 53,91% 53,90% 59,05% 59,75% 56,54% 47,36%
Rörelsekapital/omsättning 16,63% 14,25% 18,83% 17,59% 19,73% 26,61% 10,99% 27,69% 15,13% 32,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,68% 68,39% 53,68% 55,23% 62,04% 70,14% 68,89% 72,54% 57,07% 73,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 243,63% 326,11% 226,85% 229,43% 343,29% 472,34% 187,25% 409,28% 186,75% 379,68%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...