Visa allt om MSSB - Sverige AB
Visa allt om MSSB - Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 415 9 535 15 138 7 858 4 863 7 510 2 839 11 914 24 239 15 191
Övrig omsättning 68 52 8 - - 62 1 080 315 86 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 899 955 -94 188 34 563 763 -1 048 458 175
Resultat efter finansnetto 1 899 942 -99 182 29 472 522 -1 236 311 147
Årets resultat 1 479 745 -56 172 29 472 479 -1 126 259 51
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 217 260 313 402 302 84 5 374 5 984 770
Omsättningstillgångar 3 729 2 753 1 518 4 328 1 210 2 790 5 870 556 3 106 2 410
Tillgångar 4 044 2 970 1 778 4 641 1 612 3 092 5 955 5 931 9 091 3 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 333 1 594 848 964 792 863 391 -88 1 038 779
Obeskattade reserver 0 0 0 43 43 43 43 0 109 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 700 115 0 909 5 473 4 624 683
Kortfristiga skulder 1 711 1 376 929 2 933 662 2 186 4 612 546 3 319 1 622
Skulder och eget kapital 4 044 2 970 1 778 4 641 1 612 3 092 5 955 5 931 9 091 3 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 600 510 380 320 539 793
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 1 889 1 177 1 105 640 677 601 1 331 1 611 1 185
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 724 513 466 475 504 416 629 934 786
Utdelning till aktieägare 1 450 0 0 60 0 100 0 0 3 0
Omsättning 13 483 9 587 15 146 7 858 4 863 7 572 3 919 12 229 24 325 15 191
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 5 5 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 683 2 384 3 785 1 965 1 216 1 502 568 1 702 3 030 1 899
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 467 658 431 398 435 375 291 346 410 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 007 1 068 9 259 116 638 903 -837 658 275
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,69% -37,01% 92,64% 61,59% -35,25% 164,53% -76,17% -50,85% 59,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,96% 32,15% -5,29% 4,05% 2,11% 18,21% 12,81% -17,65% 5,07% 5,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,16% 10,02% -0,62% 2,39% 0,70% 7,50% 26,88% -8,79% 1,90% 1,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,58% 48,58% 20,00% 34,82% 55,38% 47,74% 82,07% 68,31% 80,25% 66,05%
Rörelsekapital/omsättning 15,04% 14,44% 3,89% 17,75% 11,27% 8,04% 44,31% 0,08% -0,88% 5,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,69% 53,67% 47,69% 21,49% 51,10% 28,94% 7,10% -1,48% 12,28% 26,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,94% 200,07% 163,40% 147,56% 182,78% 127,63% 127,28% 101,83% 93,58% 148,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...