Visa allt om Lindevalls Rör i Enköping AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 15 310 15 340 16 353 21 746 16 104 17 359 11 482 9 863 12 204 14 388
Övrig omsättning 172 437 298 229 302 117 3 0 2 30
Rörelseresultat (EBIT) 541 -460 97 137 438 700 15 10 712 585
Resultat efter finansnetto 532 -508 71 -274 424 578 8 6 708 572
Årets resultat 470 -508 17 -188 285 359 6 28 298 361
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 632 1 558 1 624 1 552 1 883 1 446 1 484 1 187 1 061 933
Omsättningstillgångar 3 781 3 425 4 215 4 098 3 189 3 668 2 586 2 489 2 401 2 819
Tillgångar 5 413 4 982 5 839 5 649 5 073 5 114 4 070 3 675 3 462 3 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 235 765 1 273 1 257 1 445 1 160 801 1 095 1 067 889
Obeskattade reserver 0 0 0 0 89 89 89 129 229 0
Avsättningar (tkr) 1 406 1 286 1 166 1 043 1 283 1 163 1 146 1 026 852 660
Långfristiga skulder 350 0 130 784 272 436 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 422 2 931 3 270 2 566 1 984 2 266 2 034 1 426 1 314 2 203
Skulder och eget kapital 5 413 4 982 5 839 5 649 5 073 5 114 4 070 3 675 3 462 3 751
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 108 4 548 2 767 2 797 2 866 2 879
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 1 432 1 380 870 878 931 1 142
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 300 0 120
Omsättning 15 482 15 777 16 651 21 975 16 406 17 476 11 485 9 863 12 206 14 418
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 12 11 11 12 8 7 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 701 1 534 1 363 1 977 1 464 1 447 1 435 1 409 1 743 1 599
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 553 553 571 651 540 495 474 557 564 540
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 587 -429 204 266 488 741 70 89 821 689
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,20% -6,19% -24,80% 35,03% -7,23% 51,18% 16,41% -19,18% -15,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,05% -9,17% 1,68% 2,55% 8,63% 13,69% 0,47% 0,35% 20,62% 15,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,55% -2,98% 0,60% 0,66% 2,72% 4,03% 0,17% 0,13% 5,85% 4,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,20% 42,78% 54,67% 48,91% 49,19% 45,87% 43,96% 52,31% 49,71% 49,31%
Rörelsekapital/omsättning 8,88% 3,22% 5,78% 7,04% 7,48% 8,08% 4,81% 10,78% 8,91% 4,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,82% 15,36% 21,80% 22,25% 29,85% 24,04% 21,39% 32,38% 35,70% 23,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,78% 97,95% 118,65% 146,49% 143,15% 148,01% 109,39% 152,81% 159,67% 112,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...