Visa allt om N. Andersson Bygg & Entreprenad i Nyköping AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 14 741 7 590 7 514 3 082 1 535 789 1 015 1 222 1 118 954
Övrig omsättning 11 4 210 0 31 0 10 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 89 138 1 643 252 259 -234 1 174 126 8
Resultat efter finansnetto 35 109 1 638 252 1 359 -235 1 174 126 7
Årets resultat 57 17 727 38 1 280 0 143 105 68 30
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 049 3 776 3 211 1 750 1 070 943 949 962 886 943
Omsättningstillgångar 6 617 4 444 1 406 2 024 1 330 356 533 598 513 371
Tillgångar 10 665 8 220 4 618 3 775 2 401 1 299 1 482 1 560 1 399 1 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 055 998 981 255 2 216 936 936 793 888 820
Obeskattade reserver 729 818 885 180 27 0 236 421 392 360
Avsättningar (tkr) 853 673 493 313 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 284 3 210 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 745 2 522 2 259 3 028 157 363 310 346 119 134
Skulder och eget kapital 10 665 8 220 4 618 3 775 2 401 1 299 1 482 1 560 1 399 1 314
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 643 495 523 599 566 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 397 254 242 256 141 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 0 0 0 200 0
Omsättning 14 752 7 594 7 724 3 082 1 566 789 1 025 1 222 1 118 954
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 457 1 518 3 757 1 541 768 395 508 611 559 477
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 403 565 689 523 377 385 430 354 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 581 518 1 950 324 280 -229 24 198 242 135
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 94,22% 1,01% 143,80% 100,78% 94,55% -22,27% -16,94% 9,30% 17,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,83% 1,68% 35,58% 6,68% 56,60% -18,01% 0,13% 11,15% 9,01% 0,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,60% 1,82% 21,87% 8,18% 88,53% -29,66% 0,20% 14,24% 11,27% 0,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,08% 47,62% 50,08% 65,22% 99,93% 100,00% 99,31% 99,84% 99,11% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,70% 25,32% -11,35% -32,58% 76,42% -0,89% 21,97% 20,62% 35,24% 24,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,22% 19,90% 36,19% 10,47% 93,17% 72,06% 75,58% 70,72% 84,12% 82,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,45% 176,21% 62,24% 66,84% 847,13% 98,07% 171,94% 172,83% 431,09% 276,87%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...