Visa allt om A Lidzell Media AB
Visa allt om A Lidzell Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 587 1 112 1 384 2 004 1 800 2 520 2 020 1 615 1 717 3 051
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -223 271 263 864 712 896 570 701 571 1 407
Resultat efter finansnetto -225 267 261 859 710 1 099 1 043 937 540 1 398
Årets resultat 12 278 226 456 384 613 592 495 245 994
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 420 6 023 6 027 5 635 4 942 4 596 2 280 11 13 0
Omsättningstillgångar 367 108 263 241 346 987 2 531 3 616 2 796 3 097
Tillgångar 5 787 6 132 6 290 5 875 5 288 5 583 4 811 3 628 2 809 3 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 135 4 273 4 194 3 968 3 512 3 837 3 224 2 632 2 137 1 892
Obeskattade reserver 924 1 174 1 276 1 319 1 094 919 649 399 160 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 728 685 819 588 681 827 938 597 513 1 205
Skulder och eget kapital 5 787 6 132 6 290 5 875 5 288 5 583 4 811 3 628 2 809 3 097
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 395 389 352 340 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 476 445 435 428 496 240 200 153 274 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 165 170 174 179 182 175 171 166 193 164
Utdelning till aktieägare 0 150 200 0 0 709 0 0 0 0
Omsättning 587 1 112 1 384 2 004 1 800 2 520 2 020 1 615 1 717 3 051
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 587 1 112 1 384 2 004 1 800 1 260 1 010 808 859 3 051
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 677 661 670 671 753 445 413 348 420 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -220 274 266 867 716 900 574 703 576 1 407
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,21% -19,65% -30,94% 11,33% -28,57% 24,75% 25,08% -5,94% -43,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,85% 4,42% 4,18% 14,71% 13,46% 19,76% 21,70% 25,91% 21,04% 46,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -37,99% 24,37% 19,00% 43,11% 39,56% 43,77% 51,68% 58,20% 34,42% 46,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -61,50% -51,89% -40,17% -17,32% -18,61% 6,35% 78,86% 186,93% 132,96% 62,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,91% 84,62% 82,50% 84,09% 81,66% 80,86% 76,96% 80,47% 80,18% 61,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,41% 15,77% 32,11% 40,99% 50,81% 119,35% 269,83% 605,70% 545,03% 257,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...