Visa allt om Kungsåra Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 15 883 12 397 12 377 12 543 10 992 9 256 8 441 5 841 6 000 6 399
Övrig omsättning 1 925 15 180 78 469 259 0 498 470 105
Rörelseresultat (EBIT) 4 589 1 158 1 323 1 579 1 101 1 100 1 119 590 540 655
Resultat efter finansnetto 4 538 1 045 1 159 1 481 982 1 025 902 431 338 407
Årets resultat 979 1 008 60 57 58 796 17 1 16 6
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 541 14 596 13 115 15 592 15 508 10 716 8 294 7 188 5 499 4 754
Omsättningstillgångar 7 315 2 681 2 811 2 273 1 668 1 689 1 577 1 400 1 198 1 247
Tillgångar 29 856 17 276 15 926 17 865 17 177 12 405 9 871 8 588 6 697 6 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 847 2 867 1 859 1 800 1 742 1 684 888 871 871 854
Obeskattade reserver 8 800 5 500 5 740 4 660 3 260 2 360 2 360 1 480 1 051 731
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 629 5 174 4 503 7 557 7 472 4 936 4 020 3 280 1 542 2 737
Kortfristiga skulder 6 581 3 735 3 823 3 848 4 702 3 424 2 603 2 958 3 233 1 677
Skulder och eget kapital 29 856 17 276 15 926 17 865 17 177 12 405 9 871 8 588 6 697 6 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 1 834 1 466 1 438 1 349
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 661 579 592 523
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 808 12 412 12 557 12 621 11 461 9 515 8 441 6 339 6 470 6 504
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 6 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 985 1 771 1 768 1 792 1 570 1 543 1 688 1 460 1 500 1 600
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 591 541 593 629 560 621 548 553 533 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 146 3 809 3 795 3 915 3 104 2 633 2 864 1 879 1 860 1 910
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,12% 0,16% -1,32% 14,11% 18,76% 9,66% 44,51% -2,65% -6,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,81% 7,14% 8,78% 9,67% 6,89% 9,42% 11,34% 7,39% 8,06% 10,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,72% 9,95% 11,30% 13,77% 10,77% 12,63% 13,26% 10,87% 9,00% 10,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,12% 100,00% 68,50% 71,29% 66,10% 72,00% 72,09% 74,71% 64,82% 70,37%
Rörelsekapital/omsättning 4,62% -8,50% -8,18% -12,56% -27,60% -18,74% -12,15% -26,67% -33,92% -6,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,88% 41,43% 39,79% 30,42% 24,94% 28,41% 27,64% 23,58% 25,25% 23,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,15% 71,78% 73,53% 59,07% 35,47% 49,33% 60,58% 47,33% 37,06% 74,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!