Visa allt om Tekompaniet Swedetraders Aktiebolag
Visa allt om Tekompaniet Swedetraders Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 23 108 20 905 19 036 15 369 15 539 14 525 15 489 20 454 9 608 5 624
Övrig omsättning 4 66 35 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 537 917 500 738 346 146 260 503 544 220
Resultat efter finansnetto 472 857 438 667 251 9 147 264 453 148
Årets resultat 255 486 230 367 123 1 103 171 434 148
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 0 24 48 79 124 92 155 182
Omsättningstillgångar 7 964 7 867 6 693 5 074 4 704 3 982 4 494 3 936 3 541 1 604
Tillgångar 8 014 7 917 6 693 5 098 4 752 4 061 4 619 4 028 3 696 1 787
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 066 961 676 721 454 609 607 507 719 285
Obeskattade reserver 731 601 378 252 72 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 965 0 0 0 0 490 256 629 712 705
Kortfristiga skulder 5 252 6 354 5 640 4 125 4 226 2 962 3 755 2 891 2 264 797
Skulder och eget kapital 8 014 7 917 6 693 5 098 4 752 4 061 4 619 4 028 3 696 1 787
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 757 820 987 559 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 517 3 181 2 685 2 433 1 715 1 674 2 012 840 373
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 556 1 444 1 142 1 084 1 108 1 099 1 361 525 327
Utdelning till aktieägare 200 150 200 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 112 20 971 19 071 15 369 15 539 14 525 15 489 20 454 9 608 5 624
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 7 7 8 8 7 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 568 2 613 2 380 2 196 2 220 1 816 1 936 2 922 1 601 1 406
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 627 658 604 583 551 469 474 669 382 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 537 917 524 762 377 191 347 566 607 276
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,54% 9,82% 23,86% -1,09% 6,98% -6,22% -24,27% 112,89% 70,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,74% 11,66% 7,52% 14,54% 7,34% 3,67% 5,72% 12,66% 14,80% 12,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,34% 4,42% 2,64% 4,82% 2,25% 1,03% 1,70% 2,49% 5,69% 3,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,05% 42,23% 49,46% 49,04% 43,45% 43,10% 47,42% 47,96% 56,54% 49,96%
Rörelsekapital/omsättning 11,74% 7,24% 5,53% 6,17% 3,08% 7,02% 4,77% 5,11% 13,29% 14,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,42% 18,06% 14,51% 18,00% 10,67% 15,00% 13,14% 12,59% 19,45% 15,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,25% 60,34% 75,66% 69,89% 64,29% 78,39% 61,49% 71,50% 71,38% 105,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...