Visa allt om Helsingborgs Bildelsbutik AB
Visa allt om Helsingborgs Bildelsbutik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 20 674 16 369 11 791 9 383 7 640 6 212 5 503 4 560 4 538 4 284
Övrig omsättning 407 244 268 187 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 796 650 238 280 178 247 -27 103 97 79
Resultat efter finansnetto 796 639 167 189 27 122 -115 32 30 14
Årets resultat 620 576 99 111 4 119 -115 24 22 34
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 47 59 0 4 14 24 35 102 233
Omsättningstillgångar 4 450 3 384 2 390 2 505 2 542 2 143 1 942 1 856 1 674 1 511
Tillgångar 4 485 3 431 2 449 2 505 2 546 2 157 1 966 1 891 1 777 1 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 845 725 299 300 189 185 66 184 160 138
Obeskattade reserver 0 0 100 60 13 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 1 93 528 1 000 948 985 672 631 556
Kortfristiga skulder 3 633 2 705 1 957 1 618 1 344 1 023 914 1 036 985 1 049
Skulder och eget kapital 4 485 3 431 2 449 2 505 2 546 2 157 1 966 1 891 1 777 1 744
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 528 450 492 497
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 234 944 789 893 791 645 307 448 221
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 400 319 298 300 328 415 330 393 301
Utdelning till aktieägare 700 500 150 100 0 0 0 3 0 0
Omsättning 21 081 16 613 12 059 9 570 7 640 6 212 5 503 4 560 4 538 4 284
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 3 3 2 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 135 4 092 2 948 3 128 2 547 3 106 1 834 1 520 1 135 1 071
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 455 412 331 398 352 478 458 344 302 218
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 808 662 239 284 188 257 -16 210 228 206
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,30% 38,83% 25,66% 22,81% 22,99% 12,88% 20,68% 0,48% 5,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,75% 18,94% 9,72% 11,22% 7,19% 11,87% -1,27% 5,66% 5,91% 4,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,85% 3,97% 2,02% 2,99% 2,40% 4,12% -0,45% 2,35% 2,31% 2,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,82% 18,08% 17,19% 21,28% 25,51% 31,95% 37,69% 40,68% 44,71% 39,61%
Rörelsekapital/omsättning 3,95% 4,15% 3,67% 9,45% 15,68% 18,03% 18,68% 17,98% 15,18% 10,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,84% 21,13% 15,39% 13,84% 7,80% 8,58% 3,36% 9,73% 9,00% 7,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,87% 57,19% 37,40% 50,19% 56,99% 51,32% 65,54% 63,80% 57,77% 64,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...