Visa allt om Reiners Bygg & Renovering AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 3 129 2 556 1 631 1 371 1 870 2 456 1 814 2 188 1 299 3 213
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Rörelseresultat (EBIT) 110 235 -138 85 -55 27 99 38 -49 120
Resultat efter finansnetto 109 234 -139 224 -53 63 106 42 -60 128
Årets resultat 62 136 -4 125 1 99 173 10 -2 84
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 14 21 28 0 0 0 46 92 139
Omsättningstillgångar 1 679 1 539 1 128 1 308 1 381 1 475 2 104 1 991 1 782 1 899
Tillgångar 1 686 1 553 1 149 1 336 1 381 1 475 2 104 2 037 1 875 2 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 921 859 723 927 1 002 1 001 1 527 1 354 1 343 1 345
Obeskattade reserver 86 58 0 135 74 132 198 293 292 356
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 679 636 426 274 305 342 379 390 239 335
Skulder och eget kapital 1 686 1 553 1 149 1 336 1 381 1 475 2 104 2 037 1 875 2 037
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 - 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 726 699 601 562 439 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 308 232 213 212 200 226
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 129 2 556 1 631 1 371 1 870 2 456 1 814 2 188 1 299 3 221
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 129 2 556 1 631 1 371 935 1 228 907 1 094 650 1 607
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 604 574 494 518 466 416 388 323 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 117 242 -131 92 -55 27 145 84 -3 166
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,42% 56,71% 18,96% -26,68% -23,86% 35,39% -17,09% 68,44% -59,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,52% 15,13% -12,01% 16,77% -3,84% 4,34% 5,13% 2,21% -2,24% 6,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,52% 9,19% -8,46% 16,34% -2,83% 2,61% 5,95% 2,06% -3,23% 4,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,36% 41,08% 40,83% 61,93% 68,45% 48,13% 63,51% 49,31% 64,51% 36,69%
Rörelsekapital/omsättning 31,96% 35,33% 43,04% 75,42% 57,54% 46,13% 95,09% 73,17% 118,78% 48,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,60% 58,23% 62,92% 77,27% 76,74% 74,84% 79,92% 77,07% 83,10% 78,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 247,28% 241,98% 264,79% 477,37% 452,79% 431,29% 555,15% 510,51% 745,61% 566,87%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...