Visa allt om Muskövarvet AB
Visa allt om Muskövarvet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 137 303 60 806 53 675 57 046 34 036 43 391 59 539 57 658 38 186 32 391
Övrig omsättning 210 220 151 339 411 389 273 121 59 -
Rörelseresultat (EBIT) 14 516 7 994 7 461 7 590 821 2 392 7 950 712 -1 093 626
Resultat efter finansnetto 14 494 7 978 7 639 7 709 970 2 481 8 024 797 -940 769
Årets resultat 12 411 5 915 5 603 5 973 752 1 195 4 389 575 1 365
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 109 3 326 3 912 3 519 3 365 3 941 1 359 844 996 445
Omsättningstillgångar 54 032 28 546 24 745 24 140 14 121 17 125 26 755 18 450 14 438 10 540
Tillgångar 61 141 31 872 28 658 27 659 17 486 21 066 28 113 19 294 15 434 10 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 286 11 875 10 959 10 357 5 384 6 631 8 836 4 447 3 872 3 871
Obeskattade reserver 3 064 4 521 4 164 3 736 3 721 3 824 3 007 975 975 1 955
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 833 1 233 1 600 64 103 149 192
Kortfristiga skulder 38 791 15 475 13 533 12 732 7 147 9 010 16 206 13 768 10 437 4 966
Skulder och eget kapital 61 141 31 872 28 658 27 659 17 486 21 066 28 113 19 294 15 434 10 985
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - - 2 006 2 028 1 816 2 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 10 879 10 362 10 161 8 508 9 132 6 972 7 227 5 899 4 008
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 4 969 4 361 4 024 3 590 3 427 3 554 3 504 2 900 2 808
Utdelning till aktieägare 10 000 5 000 5 000 5 000 1 000 2 000 3 400 0 0 0
Omsättning 137 513 61 026 53 826 57 385 34 447 43 780 59 812 57 779 38 245 32 391
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 28 27 27 24 25 25 25 22 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 291 2 172 1 988 2 113 1 418 1 736 2 382 2 306 1 736 1 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 581 550 541 518 507 512 516 492 603
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 301 8 627 8 116 8 155 1 453 2 806 8 412 1 040 -800 780
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 125,81% 13,29% -5,91% 67,60% -21,56% -27,12% 3,26% 50,99% 17,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,74% 25,08% 26,72% 28,02% 5,88% 12,57% 28,55% 4,15% -5,93% 7,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,57% 13,15% 14,27% 13,59% 3,02% 6,10% 13,48% 1,39% -2,40% 2,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,45% 47,90% 52,13% 60,73% 71,30% 58,33% 56,22% 53,96% 77,18% 80,55%
Rörelsekapital/omsättning 11,10% 21,50% 20,89% 20,00% 20,49% 18,70% 17,72% 8,12% 10,48% 17,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,45% 48,32% 49,57% 47,98% 46,47% 44,86% 39,31% 26,77% 29,64% 48,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,16% 179,04% 182,85% 189,60% 197,58% 190,07% 165,09% 134,01% 138,33% 212,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...