Visa allt om Varbergs Stadshus AB
Visa allt om Varbergs Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 435 904 1 374 008 1 023 760 977 317 988 106 1 053 334 1 055 344 939 905 751 437 702 940
Övrig omsättning 71 653 68 529 195 056 263 468 128 190 120 637 33 352 72 024 50 101 27 007
Rörelseresultat (EBIT) 166 435 104 673 158 666 167 629 129 216 144 378 121 648 103 384 97 161 104 239
Resultat efter finansnetto 84 711 14 929 68 596 71 722 33 365 61 460 39 728 48 162 20 632 31 953
Årets resultat 63 656 11 136 54 523 56 125 23 681 64 120 28 464 35 007 39 377 40 330
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 458 383 4 145 726 3 818 184 3 677 602 3 606 875 3 306 282 3 047 952 2 902 709 2 520 502 2 344 244
Omsättningstillgångar 383 268 383 958 371 779 255 550 198 644 214 632 178 610 268 148 248 163 334 454
Tillgångar 4 841 651 4 529 684 4 189 963 3 933 152 3 805 519 3 520 914 3 226 562 3 170 857 2 768 665 2 678 698
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 725 114 661 466 649 198 594 185 548 650 524 969 457 247 428 783 376 362 330 496
Minoritetsintressen 0 0 0 323 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 196 700 168 751 179 933 167 016 157 750 148 184 160 568 152 978 123 535 128 447
Långfristiga skulder 3 583 972 3 304 078 3 063 865 2 922 466 2 804 161 2 414 215 2 241 412 2 165 696 1 940 411 1 876 733
Kortfristiga skulder 335 865 395 389 296 967 249 162 294 958 433 546 367 335 423 400 328 357 343 022
Skulder och eget kapital 4 841 651 4 529 684 4 189 963 3 933 152 3 805 519 3 520 914 3 226 562 3 170 857 2 768 665 2 678 698
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 5 653 5 835 6 513 5 638 5 413 0 6 527 6 388 4 956 4 094
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 97 113 89 479 96 560 87 892 85 287 110 533 103 493 96 449 85 502 84 115
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 42 703 39 673 39 613 35 885 27 298 34 368 37 395 32 773 39 006 38 312
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 507 557 1 442 537 1 218 816 1 240 785 1 116 296 1 173 971 1 088 696 1 011 929 801 538 729 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 238 242 236 241 213 272 282 280 274 281
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 033 5 678 4 338 4 055 4 639 3 873 3 742 3 357 2 742 2 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 614 571 537 553 532 523 506 509 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 361 509 360 108 346 655 338 356 283 260 285 742 280 632 232 451 216 934 215 544
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,50% 34,21% 4,75% -1,09% -6,19% -0,19% 12,28% - 6,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,45% 2,32% 3,80% 4,29% 3,46% 4,32% 3,87% 3,30% 3,83% 4,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,63% 7,66% 15,57% 17,27% 13,33% 14,43% 11,83% 11,13% 14,11% 16,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,78% 60,74% 66,23% 59,97% 67,90% 68,16% 68,46% 65,62% 71,13% 74,45%
Rörelsekapital/omsättning 3,30% -0,83% 7,31% 0,65% -9,75% -20,78% -17,88% -16,52% -10,67% -1,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,98% 14,60% 15,49% 15,11% 14,42% 14,91% 14,17% 13,52% 13,59% 12,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,72% 95,09% 122,55% 99,93% 64,96% 47,92% 46,31% 61,34% 73,22% 95,21%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 214 -1 132 -1 230 -926 -875 -1 085 -1 111 -1 131 -465 -486
Resultat efter finansnetto -5 829 -5 540 -7 660 -9 900 -12 271 -9 402 -17 082 -9 443 -9 100 -31 191
Årets resultat -2 2 028 -978 4 765 0 4 239 -132 2 429 4 214 19 613
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 863 273 845 648 816 147 768 479 740 126 718 067 718 067 718 067 716 067 716 067
Omsättningstillgångar 20 290 24 897 36 420 33 306 17 856 14 700 12 984 17 932 23 609 25 462
Tillgångar 883 563 870 545 852 567 801 785 757 982 732 767 731 051 735 999 739 676 741 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 224 156 224 157 222 129 223 107 218 342 218 342 214 103 218 150 218 193 226 003
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 651 555 633 572 607 029 557 848 521 839 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Kortfristiga skulder 7 852 12 816 23 409 20 830 17 801 14 425 16 948 17 849 21 483 15 526
Skulder och eget kapital 883 563 870 545 852 567 801 785 757 982 732 767 731 051 735 999 739 676 741 529
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 156 130 191 103 100 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 72 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 27 28 21 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 235
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 214 -1 132 -1 230 -926 -875 -1 085 -1 111 -1 131 -465 -486
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,37% 25,75% 26,05% 27,83% 28,81% 29,80% 29,29% 29,64% 29,50% 30,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 258,41% 194,26% 155,58% 159,89% 100,31% 101,91% 76,61% 100,47% 109,90% 164,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...