Visa allt om Fastighetsbyrån Vänern AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 39 815 39 855 39 696 38 578 33 882 31 455 15 191 27 985 25 487 21 322
Övrig omsättning 53 385 0 0 0 0 0 95 60 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 837 5 267 8 972 8 608 6 958 7 013 3 489 6 726 4 933 3 540
Resultat efter finansnetto 6 835 5 321 8 975 9 413 3 965 7 014 3 499 6 814 5 059 3 715
Årets resultat 3 2 796 3 4 -4 250 1 1 705 6 071 2 813 2 442
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 605 5 046 7 487 6 541 6 473 4 556 3 774 3 126 2 358 847
Omsättningstillgångar 17 175 16 334 18 384 17 979 16 737 11 838 11 744 15 549 13 931 11 675
Tillgångar 22 780 21 380 25 872 24 520 23 211 16 394 15 518 18 675 16 289 12 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 2 952 156 153 149 219 1 918 6 213 2 981 2 567
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 045 1 000 2 341 1 535
Avsättningar (tkr) 5 249 4 550 7 196 6 162 5 199 4 274 3 369 2 588 1 553 652
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 377 13 879 18 520 18 205 17 863 11 901 8 186 8 874 9 414 7 767
Skulder och eget kapital 22 780 21 380 25 872 24 520 23 211 16 394 15 518 18 675 16 289 12 521
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 9 494 4 608 8 054 7 665 6 447
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 4 222 2 246 3 464 3 495 3 037
Utdelning till aktieägare 0 2 800 0 0 0 0 1 700 6 000 0 2 400
Omsättning 39 868 40 240 39 696 38 578 33 882 31 455 15 191 28 080 25 547 21 322
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 26 24 24 23 21 20 21 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 422 1 533 1 654 1 607 1 473 1 498 760 1 333 1 341 1 254
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 713 818 792 735 699 687 360 579 636 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 977 5 382 9 089 8 803 7 167 7 172 3 623 7 048 5 241 3 758
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,10% 0,40% 2,90% 13,86% 7,72% 107,06% - 9,80% 19,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,01% 24,89% 34,69% 41,24% 30,01% 42,80% 22,56% 36,55% 31,23% 29,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,17% 13,35% 22,61% 26,21% 20,56% 22,30% 23,05% 24,39% 19,96% 17,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,51% 6,16% -0,34% -0,59% -3,32% -0,20% 23,42% 23,85% 17,72% 18,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,68% 13,81% 0,60% 0,62% 0,64% 1,34% 22,64% 37,45% 28,89% 29,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,84% 117,69% 99,27% 98,76% 93,70% 99,47% 143,46% 175,22% 147,98% 150,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...