Visa allt om SBB Fastighets AB Tuletorget

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 27 402 26 437 26 271 25 065 23 299 23 488 20 150 14 441 12 721 12 586
Övrig omsättning 25 47 74 541 985 5 902 8 515 12 409
Rörelseresultat (EBIT) 14 143 -2 411 5 542 2 402 2 718 1 638 -11 454 -83 937 -12 488 -2 215
Resultat efter finansnetto 9 709 -7 339 581 -2 171 -2 563 -3 733 -17 278 -88 724 -17 034 -7 690
Årets resultat 2 835 -2 777 -2 832 -2 454 70 196 0 -60 -69 204 3 356 963
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 885 244 911 249 484 254 475 258 207 281 473 286 166 360 614 195 337 191 264
Omsättningstillgångar 12 983 149 63 70 133 144 6 623 20 570 1 347 532
Tillgångar 261 868 245 060 249 548 254 546 258 340 281 617 292 789 381 184 196 683 191 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 799 100 101 100 71 340 17 744 17 744 17 805 6 389 3 033
Obeskattade reserver 3 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 930 1 221 1 244 1 244 1 244 0 0 0 1 092 146
Långfristiga skulder 244 125 238 300 243 553 248 233 182 407 259 658 269 495 359 525 185 598 186 499
Kortfristiga skulder 7 810 5 439 4 650 4 968 3 349 4 215 5 549 3 856 3 605 2 118
Skulder och eget kapital 261 868 245 060 249 548 254 546 258 340 281 617 292 789 381 184 196 683 191 796
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 1 0 71 240 0 0 0 0 0
Omsättning 27 427 26 484 26 345 25 606 24 284 23 493 21 052 14 449 13 236 24 995
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 239 2 552 10 504 7 346 7 654 6 571 -7 310 -81 371 -10 021 -982
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,65% 0,63% 4,81% 7,58% -0,80% 16,57% 39,53% 13,52% 1,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,42% -0,98% 2,22% 0,94% 1,05% 0,58% -3,91% -22,02% -4,36% 0,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 51,82% -9,12% 21,10% 9,58% 11,67% 6,97% -56,81% -581,23% -67,44% 7,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,88% -20,01% -17,46% -19,54% -13,80% -17,33% 5,33% 115,74% -17,75% -12,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,41% 0,04% 0,04% 0,04% 27,61% 6,30% 6,06% 4,67% 3,25% 1,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,24% 2,74% 1,35% 1,41% 3,97% 3,42% 119,35% 533,45% 37,36% 25,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!