Visa allt om Datakompisen i Dorotea AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 27 066 29 855 26 961 27 048 24 840 21 699 19 109 17 124 14 700 14 590
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 523 2 478 1 550 674 282 1 203 1 150 1 336 501 1 753
Resultat efter finansnetto 1 503 2 951 3 087 1 357 651 2 415 1 128 1 299 449 1 616
Årets resultat 893 2 017 1 530 672 342 1 203 494 951 328 1 061
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 494 612 751 1 127 1 119 1 629 2 337 705 604 603
Omsättningstillgångar 7 671 8 520 8 403 6 492 6 196 7 509 4 051 5 254 5 562 5 420
Tillgångar 8 165 9 132 9 154 7 619 7 315 9 138 6 388 5 959 6 166 6 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 393 3 471 2 983 2 054 1 592 2 544 1 342 1 748 1 097 1 819
Obeskattade reserver 350 0 0 0 0 496 1 014 563 563 563
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 370 458 0 0 300 460 670
Kortfristiga skulder 5 422 5 661 6 171 5 195 5 266 6 098 4 032 3 348 4 046 2 971
Skulder och eget kapital 8 165 9 132 9 154 7 619 7 315 9 138 6 388 5 959 6 166 6 023
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 556 - - 507 484 470 423 431 438 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 574 15 759 15 020 14 874 13 387 12 142 10 589 10 235 9 951 9 989
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 315 5 989 5 663 5 637 4 594 3 925 3 332 2 874 2 406 2 559
Utdelning till aktieägare 1 200 1 971 600 600 210 1 294 0 0 300 0
Omsättning 27 066 29 855 26 961 27 048 24 840 21 699 19 109 17 124 14 700 14 590
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 52 59 58 68 58 52 48 47 46 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 521 506 465 398 428 417 398 364 320 324
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 379 377 365 314 327 328 306 281 255 254
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 759 2 814 1 989 1 138 669 1 598 1 499 1 585 733 2 023
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,34% 10,73% -0,32% 8,89% 14,48% 13,55% 11,59% 16,49% 0,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,65% 32,56% 33,95% 17,88% 15,04% 32,15% 18,07% 22,42% 8,13% 29,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,63% 9,96% 11,53% 5,04% 4,43% 13,54% 6,04% 7,80% 3,41% 12,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,31% 9,58% 8,28% 4,80% 3,74% 6,50% 0,10% 11,13% 10,31% 16,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,65% 38,01% 32,59% 26,96% 21,76% 32,07% 33,39% 36,30% 24,52% 37,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,48% 150,50% 136,17% 124,97% 117,66% 123,14% 100,47% 156,93% 137,47% 182,43%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...