Visa allt om Datakompisen i Dorotea AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 22 056 19 784 27 066 29 855 26 961 27 048 24 840 21 699 19 109 17 124
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 546 223 1 523 2 478 1 550 674 282 1 203 1 150 1 336
Resultat efter finansnetto 525 201 1 503 2 951 3 087 1 357 651 2 415 1 128 1 299
Årets resultat 407 159 893 2 017 1 530 672 342 1 203 494 951
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 867 443 494 612 751 1 127 1 119 1 629 2 337 705
Omsättningstillgångar 5 926 5 151 7 671 8 520 8 403 6 492 6 196 7 509 4 051 5 254
Tillgångar 6 793 5 593 8 165 9 132 9 154 7 619 7 315 9 138 6 388 5 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 760 1 353 2 393 3 471 2 983 2 054 1 592 2 544 1 342 1 748
Obeskattade reserver 350 350 350 0 0 0 0 496 1 014 563
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 370 458 0 0 300
Kortfristiga skulder 4 683 3 891 5 422 5 661 6 171 5 195 5 266 6 098 4 032 3 348
Skulder och eget kapital 6 793 5 593 8 165 9 132 9 154 7 619 7 315 9 138 6 388 5 959
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 557 - 556 - - 507 484 470 423 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 365 11 676 13 574 15 759 15 020 14 874 13 387 12 142 10 589 10 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 550 4 095 5 315 5 989 5 663 5 637 4 594 3 925 3 332 2 874
Utdelning till aktieägare 0 0 1 200 1 971 600 600 210 1 294 0 0
Omsättning 22 056 19 784 27 066 29 855 26 961 27 048 24 840 21 699 19 109 17 124
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 41 52 59 58 68 58 52 48 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 450 483 521 506 465 398 428 417 398 364
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 338 365 379 377 365 314 327 328 306 281
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 750 439 1 759 2 814 1 989 1 138 669 1 598 1 499 1 585
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,48% -26,90% -9,34% 10,73% -0,32% 8,89% 14,48% 13,55% 11,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,04% 3,99% 18,65% 32,56% 33,95% 17,88% 15,04% 32,15% 18,07% 22,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,48% 1,13% 5,63% 9,96% 11,53% 5,04% 4,43% 13,54% 6,04% 7,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,64% 6,37% 8,31% 9,58% 8,28% 4,80% 3,74% 6,50% 0,10% 11,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,93% 29,07% 32,65% 38,01% 32,59% 26,96% 21,76% 32,07% 33,39% 36,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,54% 132,38% 141,48% 150,50% 136,17% 124,97% 117,66% 123,14% 100,47% 156,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!