Visa allt om BGE Värmepumpar AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 68 467 72 302 56 904 60 153 55 358 58 217 55 109 46 235 50 089 5 199
Övrig omsättning 272 79 82 57 0 10 15 32 8 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 709 7 810 3 161 6 437 7 194 8 200 4 437 4 016 3 561 612
Resultat efter finansnetto 3 698 7 789 3 150 6 441 7 180 8 194 4 349 4 086 3 677 625
Årets resultat -207 1 -49 1 258 1 106 -59 2 499 2 278 2 892 654
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 147 398 10 338 11 605 2 810 2 791 3 892 4 531 85 1 781
Omsättningstillgångar 11 202 32 409 20 225 14 603 33 040 26 856 15 324 10 301 13 993 2 389
Tillgångar 34 349 32 807 30 563 26 207 35 851 29 647 19 216 14 832 14 078 4 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 171 8 378 8 377 8 427 7 169 6 062 8 621 6 122 4 731 1 839
Obeskattade reserver 0 0 3 208 4 630 3 961 3 477 3 477 2 363 1 380 1 635
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 885 10 980 7 426 4 150 16 022 10 752 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 293 13 449 11 552 9 001 8 698 9 355 7 117 6 347 7 968 696
Skulder och eget kapital 34 349 32 807 30 563 26 207 35 851 29 647 19 216 14 832 14 078 4 170
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 307 5 684 6 196 4 401 5 488 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 419 2 053 2 419 1 766 1 703 101
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0
Omsättning 68 739 72 381 56 986 60 210 55 358 58 227 55 124 46 267 50 097 5 199
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 15 13 14 13 14 13 11 13 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 027 4 820 4 377 4 297 4 258 4 158 4 239 4 203 3 853 5 199
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 807 936 885 731 679 557 670 576 566 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 868 7 944 3 238 6 462 7 194 8 203 4 466 4 046 3 586 874
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,30% 27,06% -5,40% 8,66% -4,91% 5,64% 19,19% -7,69% 863,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,80% 23,82% 10,39% 24,69% 20,15% 27,78% 23,25% 27,64% 26,19% 15,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,42% 10,81% 5,58% 10,76% 13,05% 14,15% 8,11% 8,87% 7,36% 12,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,91% 40,31% 36,74% 37,49% 34,30% 32,29% 30,12% 27,00% 28,71% 34,03%
Rörelsekapital/omsättning -0,13% 26,22% 15,24% 9,31% 43,97% 30,06% 14,89% 8,55% 12,03% 32,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,79% 25,54% 35,60% 45,94% 28,61% 29,60% 58,98% 53,02% 40,83% 73,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,10% 194,51% 132,44% 117,82% 321,60% 236,68% 150,23% 78,46% 124,65% 332,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...