Visa allt om Ambrion Finans AB
Visa allt om Ambrion Finans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 75 568 54 239 21 573 9 380 2 228 126 419 691 2 242 2 833
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 407 2 926 1 272 683 323 82 331 580 -427 236
Resultat efter finansnetto 2 540 2 399 1 094 650 307 68 335 572 -443 228
Årets resultat 1 380 1 321 599 360 180 66 335 572 -443 228
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 682 1 466 476 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 11 786 7 546 3 545 1 652 685 223 356 62 80 310
Tillgångar 13 467 9 012 4 021 1 652 685 223 356 62 80 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 629 1 425 869 570 310 130 -36 -372 -944 -501
Obeskattade reserver 1 898 1 189 485 160 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 450 5 514 2 000 504 181 61 0 350 356 246
Kortfristiga skulder 1 490 884 666 418 194 32 392 83 668 565
Skulder och eget kapital 13 467 9 012 4 021 1 652 685 223 356 62 80 310
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 0 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 411 1 601 829 661 40 0 0 173 1 919 1 625
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 011 561 345 243 12 0 0 44 523 585
Utdelning till aktieägare 0 266 0 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 568 54 239 21 573 9 380 2 228 126 419 691 2 242 2 833
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 5 3 2 1 0 0 0 9 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 557 10 848 7 191 4 690 2 228 - - - 249 236
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 349 432 398 501 45 - - - 278 205
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 949 3 316 1 368 683 323 82 331 580 -427 236
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,32% 151,42% 129,99% 321,01% 1 668,25% -69,93% -39,36% -69,18% -20,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,30% 32,47% 31,63% 41,34% 47,15% 36,77% 94,38% 940,32% -533,75% 76,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,51% 5,39% 5,90% 7,28% 14,50% 65,08% 80,19% 84,37% -19,05% 8,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 25,91% 22,38% 26,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,62% 12,28% 13,35% 13,16% 22,04% 151,59% -8,59% -3,04% -26,23% -9,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,09% 26,10% 31,02% 41,64% 45,26% 58,30% -10,11% -600,00% -1 180,00% -161,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 791,01% 853,62% 532,28% 395,22% 353,09% 696,88% 90,82% 74,70% 11,98% 54,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...