Visa allt om Ambrion Finans AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 109 201 136 148 156 543 113 508 113 969 106 670 113 332 75 568 54 239 21 573
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 398 2 872 -1 124 7 141 8 498 4 310 6 320 3 407 2 926 1 272
Resultat efter finansnetto 4 496 890 -3 041 5 602 6 774 2 534 4 845 2 540 2 399 1 094
Årets resultat 1 614 685 758 3 898 2 281 668 1 788 1 380 1 321 599
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 347 4 817 3 776 3 208 2 213 1 396 2 069 1 682 1 466 476
Omsättningstillgångar 15 666 26 237 24 825 24 981 21 894 20 882 22 142 11 786 7 546 3 545
Tillgångar 20 013 31 054 28 601 28 189 24 107 22 278 24 210 13 467 9 012 4 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 322 4 608 9 922 9 164 5 266 2 985 2 317 1 629 1 425 869
Obeskattade reserver 112 350 324 4 364 3 734 2 925 2 850 1 898 1 189 485
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 739 24 713 17 521 12 277 13 198 15 187 17 842 8 450 5 514 2 000
Kortfristiga skulder 841 1 383 833 2 384 1 910 1 182 1 201 1 490 884 666
Skulder och eget kapital 20 013 31 054 28 601 28 189 24 107 22 278 24 210 13 467 9 012 4 021
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 411 1 601 829
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 011 561 345
Utdelning till aktieägare 0 1 900 6 000 0 0 0 0 0 266 0
Omsättning 109 201 136 148 156 543 113 508 113 969 106 670 113 502 75 568 54 239 21 573
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 12 12 12 10 10 10 10 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 200 11 346 13 045 9 459 11 397 10 667 11 333 7 557 10 848 7 191
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 555 543 409 363 308 1 653 349 432 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 451 4 760 285 8 306 9 297 4 982 9 496 3 949 3 316 1 368
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,79% -13,03% 37,91% -0,40% 6,84% -5,88% 49,97% 39,32% 151,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,97% 9,26% -3,81% 25,44% 35,26% 19,35% 26,16% 25,30% 32,47% 31,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,86% 2,11% -0,70% 6,32% 7,46% 4,04% 5,59% 4,51% 5,39% 5,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 25,91% 22,38%
Rörelsekapital/omsättning 13,58% 18,26% 15,33% 19,91% 17,53% 18,47% 18,48% 13,62% 12,28% 13,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,03% 15,72% 35,57% 44,58% 33,93% 23,64% 18,75% 23,09% 26,10% 31,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 862,78% 1 897,11% 2 980,19% 1 047,86% 1 146,28% 1 766,67% 1 843,63% 791,01% 853,62% 532,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!