Visa allt om AMC - Apes & Monkeys Clothing AB
Visa allt om AMC - Apes & Monkeys Clothing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 589 3 363 2 802 2 653 2 683 2 854 2 422 2 403 2 577 2 433
Övrig omsättning - - - 46 - - 4 61 - 2
Rörelseresultat (EBIT) 1 148 1 279 515 -384 826 1 094 568 520 440 214
Resultat efter finansnetto 1 166 1 433 624 -105 990 1 243 531 410 484 330
Årets resultat 908 1 146 540 114 598 937 370 275 347 255
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 110 110 110 110 123 146 152 362 170
Omsättningstillgångar 3 935 3 587 2 727 2 950 3 005 2 295 1 512 1 200 951 991
Tillgångar 4 045 3 697 2 838 3 060 3 116 2 418 1 658 1 351 1 313 1 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 725 3 264 2 541 2 446 2 505 2 076 1 299 1 079 941 739
Obeskattade reserver 0 0 0 0 219 0 0 0 14 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 320 433 297 614 392 342 359 272 358 414
Skulder och eget kapital 4 045 3 697 2 838 3 060 3 116 2 418 1 658 1 351 1 313 1 161
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 563 552 552 559 495 514
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 883 833 861 140 84 42 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 637 914 1 763 494 452 429 406 395 360
Utdelning till aktieägare 466 447 423 446 173 169 160 150 137 145
Omsättning 3 589 3 363 2 802 2 699 2 683 2 854 2 426 2 464 2 577 2 435
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 795 1 682 1 401 1 327 1 342 1 427 1 211 2 403 2 577 2 433
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 934 797 931 1 291 645 616 539 1 045 933 919
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 148 1 279 515 -384 839 1 117 591 543 474 235
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,72% 20,02% 5,62% -1,12% -5,99% 17,84% 0,79% -6,75% 5,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,92% 38,82% 22,02% 0,42% 31,77% 57,98% 34,38% 39,53% 38,46% 28,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,60% 42,67% 22,31% 0,49% 36,90% 49,12% 23,53% 22,22% 19,60% 13,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 97,26% 97,82% 97,78% 98,40% 97,65% 92,07% 86,27% 74,39% 71,68%
Rörelsekapital/omsättning 100,72% 93,79% 86,72% 88,05% 97,39% 68,43% 47,61% 38,62% 23,01% 23,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,09% 88,29% 89,53% 79,93% 85,57% 85,86% 78,35% 79,87% 72,44% 64,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 229,69% 828,41% 918,18% 480,46% 766,58% 671,05% 421,17% 441,18% 265,64% 239,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...