Visa allt om P-EE Bygg AB
Visa allt om P-EE Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 6 124 3 329 3 393 4 447 5 203 3 531 4 583 3 574 2 719 2 346
Övrig omsättning - - - 431 252 - - 34 - -
Rörelseresultat (EBIT) 627 442 439 -170 75 -292 63 17 -81 131
Resultat efter finansnetto 532 332 240 -389 -99 -64 34 17 -78 133
Årets resultat 417 332 240 -389 -99 -123 31 17 -53 95
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 606 4 490 4 567 4 654 4 744 61 82 38 72 72
Omsättningstillgångar 744 332 469 341 727 661 785 676 387 559
Tillgångar 5 350 4 822 5 037 4 995 5 470 721 867 714 459 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 125 708 376 136 125 74 197 176 158 211
Obeskattade reserver 35 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 480 3 693 4 058 4 299 4 386 2 29 47 0 0
Kortfristiga skulder 710 421 603 559 959 645 640 491 300 394
Skulder och eget kapital 5 350 4 822 5 037 4 995 5 470 721 867 714 459 631
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 365 267 308 301
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 003 945 1 787 1 917 1 433 1 023 956 600 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 360 363 646 673 508 483 401 295 149
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Omsättning 6 124 3 329 3 393 4 878 5 455 3 531 4 583 3 608 2 719 2 346
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 5 5 4 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 041 1 110 1 131 889 1 041 883 1 146 894 906 1 173
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 610 455 438 501 528 494 480 425 408 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 727 519 525 -80 137 -271 94 51 -50 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 83,96% -1,89% -23,70% -14,53% 47,35% -22,95% 28,23% 31,45% 15,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,72% 9,23% 8,72% -3,40% 0,60% -8,74% 4,04% 2,38% -16,99% 21,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,24% 13,37% 12,94% -3,82% 0,63% -1,78% 0,76% 0,48% -2,87% 5,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,20% 71,28% 91,28% 75,83% 74,92% 67,69% 68,45% 63,49% 66,53% 54,94%
Rörelsekapital/omsättning 0,56% -2,67% -3,95% -4,90% -4,46% 0,45% 3,16% 5,18% 3,20% 7,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,54% 14,68% 7,46% 2,72% 2,29% 10,26% 22,72% 24,65% 34,42% 36,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,79% 78,86% 77,78% 61,00% 69,45% 94,11% 122,66% 137,68% 129,00% 141,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...