Visa allt om Kenneth & Son Bilservice AB
Visa allt om Kenneth & Son Bilservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 728 11 472 12 223 11 886 8 875 11 495 11 119 10 071 4 565 4 828
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 224 275 620 478 480 567 641 385 223 369
Resultat efter finansnetto 224 275 620 479 465 531 609 353 189 348
Årets resultat 223 459 466 430 371 291 334 194 181 200
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 648 700 788 839 776 825 904 971 953 538
Omsättningstillgångar 2 443 2 691 2 518 2 056 2 379 2 386 2 205 1 237 1 176 997
Tillgångar 3 091 3 392 3 306 2 895 3 155 3 212 3 109 2 208 2 129 1 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 487 2 514 2 204 1 888 1 609 1 388 1 196 962 767 586
Obeskattade reserver 0 90 405 405 491 531 398 246 158 220
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 3 3 266 355 546 450 513 168
Kortfristiga skulder 604 785 694 598 790 938 969 550 690 560
Skulder och eget kapital 3 091 3 392 3 306 2 895 3 155 3 212 3 109 2 208 2 129 1 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 937 845 758 683 617 581 558 489 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 125 - 35 63 97 98 126 121 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 321 281 241 235 256 255 250 240 173
Utdelning till aktieägare 300 250 150 150 150 150 100 0 0 0
Omsättning 11 728 11 472 12 223 11 886 8 875 11 495 11 119 10 071 4 565 4 828
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 932 3 824 4 074 3 962 2 958 3 832 3 706 3 357 1 522 1 609
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 468 381 357 332 330 317 317 287 206
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 346 384 726 581 560 646 720 466 281 414
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,23% -6,14% 2,84% 33,93% -22,79% 3,38% 10,41% 120,61% -5,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,25% 8,11% 18,75% 16,61% 15,44% 17,65% 20,62% 17,44% 10,47% 24,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,91% 2,40% 5,07% 4,05% 5,49% 4,93% 5,76% 3,82% 4,88% 7,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,81% 20,95% 20,54% 18,89% 24,10% 19,24% 20,15% 19,60% 35,75% 33,41%
Rörelsekapital/omsättning 15,68% 16,61% 14,92% 12,27% 17,90% 12,60% 11,12% 6,82% 10,65% 9,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,46% 76,19% 76,22% 76,13% 62,47% 55,40% 47,90% 51,78% 41,37% 48,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,17% 165,48% 162,25% 206,35% 148,61% 119,51% 120,43% 88,73% 75,65% 49,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...