Visa allt om Biltema Logistics AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 754 329 723 884 711 345 670 473 646 422 577 829 569 971 490 269 431 782 357 245
Övrig omsättning 17 334 16 498 6 769 6 419 8 857 3 551 2 947 2 925 1 913 1 679
Rörelseresultat (EBIT) 53 554 47 509 38 869 36 657 39 897 30 337 30 740 26 294 20 788 17 109
Resultat efter finansnetto 53 551 47 507 38 859 36 657 39 882 30 346 31 089 26 746 21 482 17 772
Årets resultat 35 315 32 008 28 200 24 229 23 801 20 829 18 143 15 755 13 435 7 277
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 619 18 403 25 207 33 784 45 017 37 604 18 841 14 512 14 556 16 600
Omsättningstillgångar 199 246 161 768 139 600 126 389 139 697 96 657 154 629 148 993 123 113 114 575
Tillgångar 214 864 180 170 164 807 160 174 184 714 134 261 173 470 163 505 137 670 131 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 919 35 604 28 596 25 396 26 167 22 366 41 537 53 393 52 638 47 203
Obeskattade reserver 71 996 63 176 56 554 53 771 48 327 39 045 35 532 27 831 21 387 17 208
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 96 949 81 390 79 657 81 007 110 220 72 850 96 401 82 280 63 644 66 763
Skulder och eget kapital 214 864 180 170 164 807 160 174 184 714 134 261 173 470 163 505 137 670 131 175
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 436 1 368 1 165 1 119 1 816 1 386 1 305 1 249 1 089 1 048
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 184 290 167 715 162 029 146 704 141 252 140 620 113 846 82 519 71 858 59 987
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 63 776 61 802 60 551 54 468 52 245 50 936 37 466 27 134 23 302 19 364
Utdelning till aktieägare 20 000 25 000 25 000 25 25 20 40 30 000 15 000 8 000
Omsättning 771 663 740 382 718 114 676 892 655 279 581 380 572 918 493 194 433 695 358 924
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 602 540 520 460 420 404 355 280 236 196
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 253 1 341 1 368 1 458 1 539 1 430 1 606 1 751 1 830 1 823
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 419 432 435 446 473 486 439 405 417 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 65 178 58 537 52 627 50 616 52 837 37 553 37 828 32 268 27 799 24 823
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,21% 1,76% 6,10% 3,72% 11,87% 1,38% 16,26% 13,55% 20,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,92% 26,37% 23,58% 22,89% 21,60% 22,62% 17,93% 16,36% 15,60% 13,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,10% 6,56% 5,46% 5,47% 6,17% 5,26% 5,46% 5,46% 4,98% 4,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,56% 11,10% 8,43% 6,77% 4,56% 4,12% 10,22% 13,61% 13,77% 13,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,51% 47,11% 44,12% 42,04% 34,57% 39,34% 39,92% 45,93% 50,35% 45,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,52% 198,76% 175,25% 156,02% 126,74% 132,68% 160,40% 181,08% 193,44% 171,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!