Visa allt om Royal make up AB
Visa allt om Royal make up AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 825 3 138 2 994 2 940 2 986 2 980 3 027 3 146 3 574 4 418
Övrig omsättning 43 - - - - - - - - 133
Rörelseresultat (EBIT) -5 -10 233 129 76 69 143 151 -66 -24
Resultat efter finansnetto -4 -11 236 132 82 72 143 149 -76 -34
Årets resultat -5 1 182 100 47 50 99 137 -76 -34
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 0 0 0 0 0 0 16 36 115
Omsättningstillgångar 827 1 058 1 151 953 917 990 904 690 840 1 054
Tillgångar 895 1 058 1 151 953 917 990 904 706 877 1 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 298 304 432 316 215 228 258 219 82 158
Obeskattade reserver 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 19 107
Kortfristiga skulder 597 754 704 622 687 762 646 487 775 904
Skulder och eget kapital 895 1 058 1 151 953 917 990 904 706 877 1 169
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 827 0 332 325 300 290
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 895 965 794 801 0 760 436 467 638 837
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 329 351 246 285 279 253 244 250 335 422
Utdelning till aktieägare 0 0 130 66 0 60 80 60 0 0
Omsättning 2 868 3 138 2 994 2 940 2 986 2 980 3 027 3 146 3 574 4 551
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 942 1 046 998 980 995 993 1 009 1 049 1 191 1 105
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 409 439 347 365 373 350 334 354 443 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 -10 233 129 76 69 159 171 -45 -1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,97% 4,81% 1,84% -1,54% 0,20% -1,55% -3,78% -11,98% -19,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,56% -0,95% 20,50% 13,96% 8,94% 7,27% 15,82% 21,53% -7,41% -1,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,18% -0,32% 7,88% 4,52% 2,75% 2,42% 4,72% 4,83% -1,82% -0,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,99% 50,64% 52,77% 51,84% 52,61% 49,77% 51,27% 50,16% 49,92% 47,46%
Rörelsekapital/omsättning 8,14% 9,69% 14,93% 11,26% 7,70% 7,65% 8,52% 6,45% 1,82% 3,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,30% 28,73% 38,55% 34,39% 24,65% 23,03% 28,54% 31,02% 9,35% 13,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,11% 99,47% 110,37% 112,54% 89,52% 89,76% 95,05% 83,16% 68,39% 67,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...