Visa allt om Züblin Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 024 909 1 600 436 1 071 747 904 179 583 001 586 560 473 030 448 841 356 937 288 629
Övrig omsättning 6 479 24 339 181 405 10 389 1 617 2 687 1 375 1 071 61 518 116 265
Rörelseresultat (EBIT) 82 130 37 662 -67 399 -310 902 -258 900 -97 036 -64 735 39 452 34 414 26 176
Resultat efter finansnetto 84 984 37 679 -66 211 -310 627 -259 615 -30 246 1 003 38 210 32 667 26 591
Årets resultat 84 984 37 679 -66 211 -310 627 -258 402 -24 620 -1 248 23 315 21 959 19 065
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 553 95 697 88 419 82 912 53 034 55 663 115 220 56 793 66 254 82 861
Omsättningstillgångar 504 230 614 624 819 541 743 066 426 603 201 328 310 354 196 923 133 598 142 575
Tillgångar 569 783 710 321 907 960 825 978 479 637 256 991 425 574 253 716 199 852 225 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 428 176 444 138 765 124 851 14 137 42 539 67 159 68 407 45 092 23 133
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 9 562 8 554 5 475 0 0
Avsättningar (tkr) 107 931 45 836 215 653 225 255 141 649 15 009 3 818 2 297 22 698 20 065
Långfristiga skulder 677 9 737 23 091 36 018 66 923 127 439 256 107 85 567 67 615 57 378
Kortfristiga skulder 199 747 478 304 530 451 439 854 256 928 62 442 89 936 91 970 64 447 124 860
Skulder och eget kapital 569 783 710 321 907 960 825 978 479 637 256 991 425 574 253 716 199 852 225 436
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 526 1 340 1 236 1 472 1 424 1 458 1 401 1 221 1 183 1 254
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 67 200 72 717 79 050 69 789 51 729 56 300 56 425 46 949 39 831 32 047
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 29 191 37 212 35 917 32 774 24 206 25 398 23 483 18 431 15 875 11 807
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 031 388 1 624 775 1 253 152 914 568 584 618 589 247 474 405 449 912 418 455 404 894
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 114 134 133 127 94 111 111 93 81 70
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 990 11 944 8 058 7 120 6 202 5 284 4 262 4 826 4 407 4 123
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 887 865 908 846 862 783 766 755 744 670
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 105 406 57 629 -49 571 -297 083 -248 431 -85 468 -56 982 47 134 42 197 34 499
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,96% 49,33% 18,53% 55,09% -0,61% 24,00% 5,39% 25,75% 23,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,02% 5,36% -7,29% -37,60% -53,97% -11,40% 0,79% 15,66% 17,41% 11,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,35% 2,38% -6,17% -34,35% -44,40% -4,99% 0,71% 8,85% 9,75% 9,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,74% 28,65% 12,20% -9,02% -14,62% 18,81% 22,46% 100,00% 100,00% 15,70%
Rörelsekapital/omsättning 29,71% 8,52% 26,97% 33,53% 29,10% 23,68% 46,60% 23,38% 19,37% 6,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,88% 24,84% 15,28% 15,12% 2,95% 19,45% 17,35% 28,65% 22,56% 10,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 246,22% 125,78% 151,79% 165,07% 158,59% 304,46% 321,00% 195,56% 187,32% 92,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!