Visa allt om Tre S Infästningsteknik AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 13 975 13 342 12 387 10 576 12 784 16 669 21 121 15 259 14 064 13 656
Övrig omsättning 0 1 499 20 0 16 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 366 2 321 439 375 235 -370 871 309 106 383
Resultat efter finansnetto 1 361 2 303 417 348 211 -381 873 288 109 391
Årets resultat 815 2 002 117 83 62 261 379 23 2 196
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 204 1 897 1 589 1 263 1 049 872 802 535 61 78
Omsättningstillgångar 4 134 3 808 3 132 2 687 4 611 3 646 3 878 3 088 3 527 2 432
Tillgångar 6 339 5 704 4 721 3 950 5 660 4 518 4 680 3 623 3 588 2 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 792 2 977 975 858 776 1 014 553 324 450 449
Obeskattade reserver 924 594 411 231 72 0 866 613 456 397
Avsättningar (tkr) 0 0 1 499 1 163 911 818 729 513 0 0
Långfristiga skulder 0 491 453 0 100 233 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 623 1 642 1 384 1 698 3 802 2 453 2 532 2 174 2 681 1 666
Skulder och eget kapital 6 339 5 704 4 721 3 950 5 660 4 518 4 680 3 623 3 588 2 511
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 629 1 387 1 264 1 321 929
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 529 803 728 619 396
Utdelning till aktieägare 800 0 0 0 0 900 200 150 150 0
Omsättning 13 975 14 841 12 407 10 576 12 800 16 669 21 121 15 259 14 064 13 656
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 975 13 342 12 387 10 576 12 784 8 335 10 561 7 630 7 032 13 656
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 53 52 391 317 154 598 1 146 1 011 1 009 1 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 395 2 350 481 412 266 -351 890 318 124 402
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,74% 7,71% 17,12% -17,27% -23,31% -21,08% 38,42% 8,50% 2,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,71% 40,69% 9,30% 9,49% 4,15% -8,19% 18,78% 9,05% 3,23% 15,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,85% 17,40% 3,54% 3,55% 1,84% -2,22% 4,16% 2,15% 0,82% 2,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,17% 18,79% 20,87% 22,92% 19,89% 17,42% 20,97% 22,83% 26,64% 24,99%
Rörelsekapital/omsättning 17,97% 16,23% 14,11% 9,35% 6,33% 7,16% 6,37% 5,99% 6,02% 5,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,19% 60,31% 27,44% 26,28% 14,70% 22,44% 26,25% 22,14% 21,91% 29,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,57% 204,26% 198,27% 127,62% 112,68% 135,59% 141,90% 127,28% 125,18% 139,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!