Visa allt om Urpiala El & Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 12 776 9 437 9 990 9 385 8 552 6 673 4 840 3 628 3 314 4 573
Övrig omsättning 210 329 14 38 0 0 16 40 59 160
Rörelseresultat (EBIT) 1 369 -126 347 56 604 1 298 722 334 259 651
Resultat efter finansnetto 1 346 -145 337 25 572 1 267 661 330 250 606
Årets resultat 809 71 229 84 335 739 378 190 129 347
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 506 2 647 1 518 2 047 2 032 1 922 1 765 928 827 717
Omsättningstillgångar 5 045 3 238 3 262 3 635 3 874 3 117 1 782 1 259 633 1 053
Tillgångar 7 551 5 885 4 780 5 682 5 906 5 039 3 547 2 187 1 460 1 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 259 2 451 2 380 2 151 2 067 1 932 1 193 815 725 696
Obeskattade reserver 956 642 883 842 936 793 478 303 219 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 269 1 389 399 1 277 1 279 884 1 137 348 191 213
Kortfristiga skulder 2 067 1 403 1 119 1 413 1 623 1 430 740 721 325 715
Skulder och eget kapital 7 551 5 885 4 780 5 682 5 906 5 039 3 547 2 187 1 460 1 770
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 095 962 774 715 492
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 415 322 298 249 216
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 100 100
Omsättning 12 986 9 766 10 004 9 423 8 552 6 673 4 856 3 668 3 373 4 733
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 5 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 825 1 348 1 427 1 341 1 710 2 224 1 613 1 209 1 105 2 287
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 582 517 534 456 395 509 428 395 323 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 548 7 438 141 685 1 367 785 389 328 715
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,38% -5,54% 6,45% 9,74% 28,16% 37,87% 33,41% 9,47% -27,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,21% -2,04% 7,38% 1,09% 10,23% 25,76% 20,36% 15,27% 17,74% 36,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,76% -1,27% 3,53% 0,66% 7,06% 19,45% 14,92% 9,21% 7,82% 14,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,40% 47,13% 53,57% 45,36% 39,45% 52,15% 52,58% 54,27% 52,56% 42,18%
Rörelsekapital/omsättning 23,31% 19,44% 21,45% 23,68% 26,32% 25,28% 21,53% 14,83% 9,29% 7,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,04% 50,16% 64,20% 49,41% 47,36% 50,62% 44,15% 48,07% 60,71% 45,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 238,27% 224,02% 291,51% 256,48% 238,69% 217,97% 240,81% 174,62% 194,77% 147,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!