Visa allt om Fastighetsbolaget Bygg & Inredning Ole Björklund AB
Visa allt om Fastighetsbolaget Bygg & Inredning Ole Björklund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 539 4 794 4 842 5 382 4 899 5 326 4 311 3 394 523 312
Övrig omsättning 155 191 150 132 160 37 8 10 546 -
Rörelseresultat (EBIT) 572 218 103 195 95 422 87 296 299 136
Resultat efter finansnetto 481 119 -3 94 -18 410 95 291 240 28
Årets resultat 375 136 21 57 -3 289 65 142 192 28
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 527 2 642 2 797 2 962 2 932 1 359 192 246 0 2 684
Omsättningstillgångar 1 325 1 131 889 1 370 1 228 2 420 853 777 532 10
Tillgångar 3 852 3 774 3 686 4 331 4 160 3 778 1 045 1 024 532 2 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 067 693 556 536 479 482 192 377 234 43
Obeskattade reserver 0 0 59 95 69 88 93 93 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 040 2 291 2 485 2 557 2 629 1 616 0 33 0 2 296
Kortfristiga skulder 744 791 585 1 143 983 1 592 760 520 297 356
Skulder och eget kapital 3 852 3 774 3 686 4 331 4 160 3 778 1 045 1 024 532 2 694
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 367 274 248 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 162 909 1 036 1 215 1 247 658 401 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 413 285 377 399 428 345 218 80 0
Utdelning till aktieägare 967 0 0 0 0 0 0 250 0 0
Omsättning 5 694 4 985 4 992 5 514 5 059 5 363 4 319 3 404 1 069 312
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 770 1 598 1 614 1 794 1 633 1 775 1 437 1 131 523 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 533 401 461 549 570 467 308 335 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 736 397 268 420 300 486 136 345 299 201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,54% -0,99% -10,03% 9,86% -8,02% 23,54% 27,02% 548,95% 67,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,93% 5,78% 2,85% 4,76% 2,36% 11,28% 9,47% 28,91% 56,39% 5,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,38% 4,55% 2,17% 3,83% 2,00% 8,00% 2,30% 8,72% 57,36% 43,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 50,15% 42,15% 43,26% 48,11% 49,61% 45,81% 48,23% 64,05% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,49% 7,09% 6,28% 4,22% 5,00% 15,55% 2,16% 7,57% 44,93% -110,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,70% 18,36% 16,33% 14,09% 12,74% 14,47% 24,93% 43,51% 43,98% 1,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,19% 139,06% 144,79% 116,89% 123,19% 150,13% 112,24% 149,42% 179,12% 2,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...