Visa allt om Daniel Engman Fastighetsbyrå AB
Visa allt om Daniel Engman Fastighetsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 151 10 680 8 248 7 768 7 993 7 168 9 570 8 565 8 104 5 870
Övrig omsättning 235 68 272 394 257 425 77 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 091 2 867 1 391 1 068 1 389 844 1 613 1 402 555 803
Resultat efter finansnetto 5 291 2 869 1 400 1 105 1 469 929 1 627 1 375 564 786
Årets resultat 4 645 1 912 1 229 712 859 709 952 868 390 309
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 124 3 616 3 595 3 586 1 082 1 133 378 764 1 451 1 915
Omsättningstillgångar 21 820 12 356 9 206 6 174 5 551 5 799 5 210 4 896 2 416 2 079
Tillgångar 25 944 15 972 12 801 9 760 6 633 6 932 5 588 5 660 3 867 3 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 817 6 172 4 261 4 281 3 569 2 710 2 001 1 049 630 780
Obeskattade reserver 2 532 2 319 1 910 2 100 1 923 1 640 1 675 1 353 1 163 1 154
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 1 037 797 540
Kortfristiga skulder 12 596 7 481 6 631 3 378 1 140 2 582 1 908 2 221 1 277 1 521
Skulder och eget kapital 25 944 15 972 12 801 9 760 6 633 6 932 5 588 5 660 3 867 3 995
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 2 690 474 492 460 445 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 141 - 2 762 0 1 918 2 844 2 497 2 371 1 607
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 138 - 885 858 812 1 049 891 908 660
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 450 540
Omsättning 11 386 10 748 8 520 8 162 8 250 7 593 9 647 8 565 8 104 5 870
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 7 - 6 6 6 6 8 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 239 1 526 - 1 295 1 332 1 195 1 595 1 071 1 013 1 174
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 611 - 618 606 554 741 493 481 542
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 110 2 886 1 391 1 068 1 404 1 089 1 935 1 754 1 005 1 106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,41% 29,49% 6,18% -2,81% 11,51% -25,10% 11,73% 5,69% 38,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,39% 17,96% 10,94% 11,33% 22,18% 13,43% 29,12% 24,96% 16,27% 21,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,45% 26,86% 16,97% 14,24% 18,40% 12,99% 17,00% 16,50% 7,76% 14,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 82,72% 45,65% 31,22% 35,99% 55,19% 44,88% 34,50% 31,23% 14,05% 9,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,31% 49,97% 44,92% 60,65% 75,17% 56,53% 57,90% 36,15% 37,95% 40,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,23% 165,17% 138,83% 182,77% 486,93% 224,59% 273,06% 220,44% 189,19% 136,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...